Referat af generalforsamlingen i Dante Odense 2022

Referat af Generalforsamlingen i Dante Alighieri Odense torsdag den 12. maj 2022 i Seniorhuset, Odense. Ca. 40 deltagere.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år.
 4. Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år (2021) til godkendelse samt giver et overblik over økonomien for 2022. 
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg: 

Foreningens arbejde ledes ifølge vedtægternes paragraf 5 af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne i bestyrelsen er ifølge vedtægterne valgt for 2 år.

På valg er: Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike (valgt i lige år), mens den øvrige bestyrelse består af Marie-Louise Gam og Anders Skriver (valgt i ulige år) fortsætter.

Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike vil gerne genopstille. 

Valg af revisorer: Nuværende revisorer er Ole Hansen og Bruno Jensen.

 1. Kort brainstorm om ideer til kommende arrangementer
 2. Eventuelt.

Ad. 1 Valg af dirigent

 

Erik Mader blev valgt

 

Ad 2. Valg af referent

 

Kirsten Hjernø blev valgt.

 

Ad 3: Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år. 

Indledning

Velkommen til- også fra mig. Det er dejligt, at vi trods alt kan mønstre så mange, i betragtning af at det jo er aftenen for Bededagsferien. Tak for det.

For os i bestyrelsen er det nemlig vigtigt løbende at få tilbagemeldinger på vores arbejde. Det får vi sådan set ved hvert arrangement, men generalforsamlingen er alligevel noget særligt, idet vi her har tradition for helt formeldt at spørge jer medlemmer om ønsker og forventninger til os.

Ifølge vedtægterne skulle vi allerede have haft generalforsamling senest 1. marts. Men som bekendt er vi kommet i utakt pga. corona. Det har vi valgt at udjævne ved i år at lægge generalforsamlingen i maj, hvorefter vi håber at kunne vende tilbage til den sædvanlige rytme med generalforsamlinger tidligere i foråret.

Så meget om formalia.

Bestyrelsens sammensætning og arbejde:

Vores roller i bestyrelsen har vi fortsat som før sidste generalforsamling med undertegnede som formand, Ingelise Villadsen som næstformand, Anders Skriver som kasserer og Kirsten Hjernø som sekretær. Marie Louise Gam er arbejdende bestyrelsesmedlem.

Men det er vigtigt at sige, at alle i bestyrelsen tager aktivt del i arbejdet, når der skal udvikles ideer, tages kontakt til foredragsholdere, aftales honorarer og produceres tekster til programmet.

Ud over det har især formand og næstformand et (til tider næsten dagligt) tæt samarbejde: Ingelise har ansvar for bookning af lokaler og kontakt til Flexbillet, mens jeg sørger for kommunikationen ud til medlemmerne. Anders holder styr på foreningens finanser, mens Kirsten sørger for de grundige referater fra bestyrelsesmøderne, der gør det muligt for os andre at huske, hvad vi har lovet at gøre.

Som det fremgår af dagsordenen til denne generalforsamling, er Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike på valg i lige år, altså nu. Vi alle villige til at fortsætte, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil have et par kolleger mere. Gerne som arbejdende suppleanter, der på den måde kan komme med ind i arbejdet lidt efter lidt.

Efterårets og forårets programmer

Efter sidste generalforsamling i oktober fortsatte vi det efterårsprogram, som vi allerede havde planlagt: I november hørte vi Bernhard Hagen tage os med på ”strejftog” i Italiens historie med hovedvægt på tiden omkring det moderne Italiens samling i slutningen af 1800-tallet. I december fulgte Thomas Harders foredrag om Decameron i et ”opvarmningsforedrag” til den traditionsride julebuffet, som det endnu et år lykkedes at få aftalt med Odense Katedralskole. Der var lidt færre end sædvanligt, men det var også lige midt i en ny corona-smittebølge, hvor mange enten selv var ramt eller – med god grund – frygtede at blive ramt.

Da vi skulle planlægge forårets program, var vi enige om, at en god bredde i både genrer, temaer og epoker var vigtig. Derfor endte vi med et program, hvor vi lagde ud med  billedkunst, hvor forhistorisk arkæolog Iben Klæsøe fortalte om primært romerske mosaikker. Vi fortsatte med italiensk barokmusik med sopranen Anna Maria Wierød og cembalisten Lars Colding Wolf. Det arrangement var vi ganske stolte af, i betragtning af de medvirkendes høje professionelle niveau. Desværre var der ret stort mandefald ved netop dette arrangement – det var lige i omikrons værste dage!

Men medlemmerne tog revanche ved det følgende arrangement, i krydsfeltet mellem journalistik, politik og historie, Jesper Storgaard Jensens analyse af udfordringerne i nutidens kriseramte Italien. Kighullet var Rom, hvor foredragsholderen har boet i 20 år, men perspektivet var langt større. Det er mit umiddelbare indtryk, at det var et foredrag, der på grund af sin skarpe kant delte vandene blandt medlemmerne: nogle var begejstrede, mens andre mente, at foredraget kastede et lidt for skævt – og måske pessimistisk – lys på det romerske samfund. 

Om lidt fortsætter vi med italiensk politik og krisehåndtering, når vi skal høre den unge forsker fra DIIS, Alberte Bové Rud holde foredrag om demokrati, populisme og nationalisme i Italien. Udgangspunktet var oprindelig et ønske om et foredrag om Machiavellis tanker om magt og ledelse, og efter hvad jeg har forstået, vil Alberte forsøge at trække tråde fra nutidig italiensk politik og tilbage til Machiavelli.

Så meget om det program, der allerede foreligger.

Foreningens som rejsearrangør?

Ifgl. vedtægterne er foreningens formål at ”fremme interessen for ..italiensk sprog og kultur blandt andet ved afholdelse af møder samt formidling af studierejser…”

Det sidste, rejserne, er en noget mere krævende opgave for en bestyrelse at påtage sig end foredrags- og musikaftener. Alligevel har Anders Skriver fra bestyrelsen siden sidste generalforsamling forsøgt at undersøge interessen for rejser i foreningens regi. Anders er både rejseguide med en del erfaring fra rejser til Italien og systematiker, så han har som bekendt både gennemført og systematiseret en undersøgelse af interessen for rejser blandt foreningens medlemmer. Konklusionen var, at interessen nok var der, men at den gik i så mange, og så forskellige, retninger, at det ikke var muligt at skaffe deltagere nok til en enkelt type rejse (f.eks. rundrejse vs. Storbyrejse) eller til et bestemt rejsemål (f.eks. Nord vs. Syd).

Men tak for dit store arbejde, Anders.

Næste sæson

Den er vi ved at planlægge, og vi prøver at fortsætte med samme bredde som hidtil. Dog har vi konkluderet, at vi nok har fået nok italiensk samtidshistorie og politik i denne omgang og skal bevæge os i lidt andre retninger. Jeg vil løfte lidt af sløret for vores planer – dog uden garanti for, at det hele bliver, som vi drømmer om lige nu:

Vi vil gerne forsøge os med endnu et musikarrangement, da vi tror, interessen er der, hvis landet ikke er lagt ned af en epidemi. Desuden er vi ved at undersøge mulighederne for et foredrag om normannernes, altså fores forfædres, færd i Syditalien.

Som noget særligt har Marie Louise Gam fra bestyrelsen tilbudt at holde foredrag om sin lange fodtur fra Odense til Rom. Ja, I hørte rigtigt: Hun gik hele vejen og oplevede meget undervejs. Men hun vil især fortælle om sine oplevelser fra strækningen fra Alperne til Rom.

Vi opererer med fire arrangementer i hver sæson. Som indledning på efterårssæsonen har vi før haft en fælles italiensk middag, som der har været stor tilslutning til.  Vi har før været på Il Puppi Siciliani, men der har vi haft pladsproblemer i forhold til interessen. Ikke alle, der ønskede det, kunne komme med. Vi har undersøgt muligheden for at holde arrangementet hos f.eks. Marc Antonio i Vintapperstræde. Det vil give plads til mange flere, og de vil gerne afholde arrangementet for os. Men maden er ikke så speciel – mere dansk/italiensk mainsteam så at sige – men måske er muligheden for at spise og hygge sig sammen for at indlede en ny sæson nok så vigtig som specielle egnsretter. Vi modtager meget gerne reaktioner på ideen under den efterfølgende brainstorming.

Lokaler

Vi vil fortsætte med at prøve at booke Historiens Hus, da vi har indtryk af, at medlemmerne foretrækker det. Dog synes vi, at Seniorhuset er et godt alternativ, som vi vil foreslå, at vi også tyer til i fremtiden, når vi ikke kan booke Hi. Hus. Bl.a. er Seniorhuset en mulighed til Den italienske julebuffet.

Økonomi og medlemstal

Jeg vil gøre det meget kort, da vores kasserer vil tage sig af punktet bagefter. Blot et enkelt mere principielt punkt, der har været oppe i forbindelse med økonomien, nemlig medlemssystemet Flexbillet med det tilhørende kommunikationssystem Flexmind. Vi er enige om i bestyrelsen, at det er en helt nødvendig hjælp for os i bestyrelsesarbejdet. Flexbillet holder styr på tilmelding og betaling til arrangementer, og kommunikationssystemet er effektivt. Er der forkert information, skyldes det undertegnede og ikke Flexmind.

Vores medlemstal er nogenlunde stabilt (let vigende efter de mange corona-aflysninger), og økonomien ser fornuftig ud; men det vil Anders Skriver sige mere om under kassererens beretning.

Alt i alt ser vi fremtiden i møde med fortrøstning.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt med akklamation!

Ad 4: Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år (2021) til godkendelse samt giver et overblik over økonomien for 2022. 

Kassebeholdning ved årsskiftet udgør kr. 27.890.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Ad 6: Valg

Foreningens arbejde ledes ifølge vedtægternes paragraf 5 af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne i bestyrelsen er ifølge vedtægterne valgt for 2 år.

På valg var: Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike.

Alle 3 blev genvalg.

Som suppleant blev valgt Inger Busk.

Bestyrelsen består herefter af: Marie-Louise Gam og Anders Skriver (på valg i 2023) og Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike (på valg i 2024) og suppleant Inge Busk.

Valg af revisorer: Ole Hansen og Bruno Jensen blev genvalgt. 

Ad 7: Brainstorm om ideer til kommende arrangementer

Formanden opfordrede de tilstedeværende om ideer til kommende arrangementer og følgende blev foreslået:

 • Foredrag om Sicilien med Cecilie Meyer
 • Foredrag afholdt i andre Dante afdelinger
 • Dagligdagen i Italienske landsbyer (Familie i Umbrien)
 • Foredrag om vulkaner
 • Foredrag om gravstene i Italien
 • Foredrag om vandforsyningen i Rom og andre storbyer

Der var bemærkning om, at der syntes at være en del ”overlab” i foredragene.

Der blev udtrykt stor interesse for at spise sammen.

Ad 8: Evt.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde med at lede generalforsamlingen.

 

Ref. Kirsten Hjernø