Vedtægter

 

 

VEDTÆGTER FOR SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI KØBENHAVN Vedtaget på generalforsamlingen d. 13-11-2017 / Side 1 af 4

 

Vedtægter

 

  • 1 Navn og formål

 

Foreningens navn er Società Dante Alighieri Copenaghen.

 

Foreningens formål er at bevare og udbrede det italienske sprog og italiensk kultur, at holde de åndelige bånd med moderlandet hos italienere i Danmark i live og blandt danskerne at styrke kærligheden til og dyrkningen af italiensk kultur.

 

Società Dante Alighieri Copenaghen er tilsluttet Società Dante Alighieri Roma.

 

  • 2 Medlemsforhold

 

Stk. 1. Som medlem kan optages personer med interesse for foreningens formål.

 

Stk. 2. Den til enhver tid værende italienske ambassadør i Danmark og den til enhver tid værende direktør for Det italienske Kulturinstitut i Danmark er æresmedlemmer. Herudover kan bestyrelsen i ganske særlige tilfælde tildele et medlem status af æresmedlem. Æresmedlemmer opkræves ikke kontingent.

 

Stk. 3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår og indbetales til foreningens bankkonto senest 4 uger efter udsendelsen af opkrævningen ved kassereren. Manglende indbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen.

 

Stk. 4. Kontingentet gælder for et kalenderår uanset indbetalingstidspunktet.

 

  • 3 Bestyrelsen

 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 3 medlemmer på skift. Genvalg kan finde sted. Ingen af de valgte modtager honorar. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og andre relevante poster.

 

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst fire gange årligt. Herudover holder bestyrelsen møde, hvis formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Indkaldelse skal ske via e-mail med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er fysisk til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

  • 4 Generalforsamlingen

 

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

 

Stk. 3. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov.

 

Stk. 4. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af kravet herom.

 

Stk. 5. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med 3 ugers varsel ved e-mail til de enkelte medlemmer, henholdsvis via foreningens hjemmeside, hvor tillige årsregnskabet skal være tilgængeligt.

 

Stk. 6. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Indkomne forslag. 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af kritiske revisorer. 8. Eventuelt.

 

Stk. 7. Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal sendes til bestyrelsen senest den 15. januar.

 

Stk. 8. Berettigede til at stemme på generalforsamlingen er alle medlemmer.

 

Stk. 9. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 10. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af disse vedtægter.

 

  • 5 Regnskab og formue

 

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen.

 

Stk. 3. Kassereren inkasserer foreningens indtægter, betaler de af bestyrelsen godkendte regninger, fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses, samt udarbejder foreningens årsregnskab.

 

Stk. 4. Foreningens formue, ud over hvad der er nødvendigt til betaling af de løbende udgifter, skal anbringes i en anerkendt bank, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

 

  • 6 Tegning og hæftelse

 

Stk. 1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Formanden og kassereren kan hver for sig disponere over foreningens bankkonti.

 

Stk. 2. Ændring af de tegningsberettigede ved skift af formand og/eller kasserer forudsætter kun en underskreven fuldmagt fra den til enhver tid siddende bestyrelse.

 

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 

  • 7 Vedtægtsændringer

 

Til ændring af disse vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

  • 8 Opløsning

 

Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.

 

Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue et almennyttigt eller almenvelgørende formål i Danmark efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

 

Overgangsbestemmelser, som er gældende til og med den ordinære generalforsamling i marts 2019 som følge af de på den ordinære generalforsamling den 13. november 2017 vedtagne ændringer af vedtægterne:

 

  1. På generalforsamlingen i marts 2018 forelægges regnskabet for kalenderåret 2017. 2. På den ordinære generalforsamling i marts 2019 vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. Det afgøres ved lodtrækning, hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer der alene er valgt for ét år.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. november 2017.

 

Som dirigent: Torben Vistisen