Vedtægter

Vedtægter for Italiensk Forening

Società Dante Alighieri – Dante Sydøst

(efter ændringer på generalforsamlingen den 19.2.2018)

 

Formål
§ 1. Foreningens formål er at fremme interessen og forståelsen for og kendskabet til Italien, italiensk sprog, kultur og samfundsforhold, og samtidig øge demokratiforståelsen ved at give mulighed for sammenligning mellem et andet europæisk og ens eget land.

 • Det sker blandt andet ved afholdelse af møder og foredrag samt formidling af studierejser og ekskursioner, med mulighed for at møde et andet lands befolkning.
 • Foreningen dækker følgende kommuner: Vejle, Fredericia, Kolding, Middelfart og Haderslev. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune. Det ønskes, at mindst 1 medlem af bestyrelsen er bosiddende i Fredericia Kommune.


Medlemskab
§ 2. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 3. Bestyrelsen og hovedafdelingen i Aarhus fremsætter hver år på generalforsamlingen forslag til kontingent. Dante Sydøsts generalforsamling tager stilling til kontingentet.

 • Generalforsamlingen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for studerende.
 •  Kontingent betales ved indmeldelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Bestyrelsen

§ 4. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5,6 eller 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 5, eller hvis et medlem udtræder midt i perioden, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer.

 • Dens medlemmer vælges for 2 år (Hvis 5 medlemmer: på lige år 2, på ulige år 3 medlemmer. Hvis 6 medlemmer: 3 hvert år. Hvis 7 medlemmer: 4 på lige år, 3 på ulige år). Medlemmerne kan genvælges.
 • Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, med muligheden for i dagligdagen at fungere med en fælles ledelse.
 • Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusiv formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær den fungerende formands – stemme udslaget.
 • Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder.

Regnskab og Revision
§ 5. Foreningens regnskabsår – og virkeår – løber fra 1. januar til den 31. december.

 • Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor. Revisoren og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 • Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Generalforsamling

§ 6. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i tiden 1. februar til 31. marts.

 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.
 • Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse som e-mail til medlemmerne og på Dante Sydøsts hjemmeside under Dante Alighieris fælles hjemmeside med mindst 3 ugers varsel for en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.

§ 8. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling skal der mindst være følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent af generalforsamlingens beslutninger.
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 4. Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab (der mindst 8 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde).
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 6. Indkomne forslag (som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen).
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af bestyrelse, 1 revisor og 1 revisorsuppleant (afstemningen sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det).
 9. Eventuelt.

 

§ 9. Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen foreslår nyvalgt.

 • Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelsen, skal være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • En liste over samtlige kandidater skal mindst 8 dage før generalforsamlingen gøres tilgængelig for foreningens medlemmer på samme måde som overfor angivet for det reviderede regnskab.
 • Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om indkomne ændringsforslag til disse. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse (eller ved fuldmagt for et andet medlem).  Ved stemmeafgivelse gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jf. dog § 10 og § 11
 • For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder. Der tilkommer hvert medlem en stemme.
 • Hvis der før generalforsamlingen ikke er kandidater nok, kan der på selve generalforsamlingen, ud fra tilstedeværende, vælges medlemmer til bestyrelsen.

Vedtægtsændringer
§ 10. Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Opløsning
§ 11. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

 • Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
 • I tilfælde af foreningens ophør overføres et tilbageblivende formuebeløb til Società Dante Alighieris Aarhus-afdeling.

Tegning – Hæftelse
§ 12. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Den tredje kan være kassereren.

 • Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser med foreningens til enhver tid hørende formue.
 • Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.