Vedtægter

Vedtægter for foreningen

Società Dante Alighieri – Sydvest Jylland

 

 • 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Società Dante Alighieri – Sydvest Jylland

 

Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, men interesserede i hele Sydvest Jylland er velkomne til at indskrive sig som medlemmer.

 

 • 2. Foreningens formål:

Formålet for foreningen Società Dante Alighieri – Sydvest Jylland er at fremme interessen for og kendskabet til italiensk kultur og sprog, bl.a. ved afholdelse af møder med foredrag om forskellige aspekter af italiensk kultur – litteratur, film, mad, historie, musik mv.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.

 

 • 3. Medlemskab:

Som aktivt medlem kan optages enhver interesseret i Esbjerg og omegn, som tilslutter sig foreningens formål

 

Udmeldelse kan ske skriftligt, enten per post eller mail, til foreningens kasserer

Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 2 måneder efter, at der er rykket for det.

 

 • 4. Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for studerende. Kontingent betales ved indmeldelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Livsvarigt medlemskab kan opnås ved betaling af et på generalforsamlingen fastsat beløb.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag; de betaler ikke kontingent.

 

 • 5. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i januar måned.

Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse,

samt evt. valg af unge observatører

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Eventuelt

 

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

 

Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Unge under 18 år, som er medlem, har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.

 

Forældre til unge under 18 år, som er medlem, kan stemme på generalforsamlingen.

 

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen. Afstemningen sker skriftligt, såfremt blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

 

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, enten i foreningens medlemsblad eller en til medlemmer udsendt meddelelse, samt med mindst 3 ugers varsel for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen.

 

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne. Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen foreslår nyvalgt.

 

Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, og skal, sammen med listen over de øvrige kandidater og foreningens regnskab, udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden begærer det skriftligt, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

 

 • 6. Bestyrelsens sammensætning og valg:

 

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på generalforsamlingen.

 

Der vælges en formand, næstformand, kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger 5, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende på den næstkommende generalforsamling.

 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Formanden og 1 medlem er på valg i ulige år og de resterende 3 medlemmer i lige år.

 

Op til 3 unge under 18 år kan evt. vælges som “unge observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt

 

 1. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller

andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt

 

 1. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

 

 • 7. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen er ansvarlig over for Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

 

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden, er til stede.

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og udarbejder beslutningsreferat efter hvert møde, som underskrives af formanden eller den fungerende formand, samt sekretæren.

 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 • 8. Budget, regnskab og formueforhold:

 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Foreningens regnskabs- og virkeår følger kalenderåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.

 

Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3

måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning, og bør så vidt muligt være rentebærende.

 

 • 9. Revision:

 

Revisoren skal hvert år i december måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

 

 • 10. Tegning:

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

 • 11. Hæftelse:

 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.

 

Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

 

 • 12. Vedtægtsændringer:

 

Vedtægtsændringer og optagelse af æresmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg Kommune, før de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.

 

 • 13. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

For at være beslutningsdygtig skal mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.

 

Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes – senest 30 dage efter – til en ny generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal afgør, om foreningen skal opløses.

 

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 6/6-2015