Vedtægter

Vedtægter for Italiensk Forening  Dante Alighieri – Odense 

Formål
§ 1. Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til Italien, Italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af møder samt formidling af studierejser og ekskursioner m.v.  


Medlemskab
§ 2. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 3. Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan fastsætte særlige medlemsvilkår for studerende. Kontingent betales ved indmeldelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Livsvarigt medlemskab kan opnås ved betaling en gang for alle af et på sidste afholdte generalforsamling fastsat beløb.

§ 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag; de betaler ikke kontingent 

Bestyrelsen
§ 5. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 5, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den nærmest følgende generalforsamling. Dens medlemmer vælges for 2 år. Medlemmerne kan genvælges.
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær den fungerende formands – stemme udslaget. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af vedkommende i forbindelse med formanden eller den fungerende formand. 

Regnskab og Revision
§ 6.Foreningens regnskab – og  virke år  løber fra 1. januar til den 31 december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende. 

Generalforsamling
§ 7. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i tiden 1. Januar til 31.Marts. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/3  af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det , i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten ved foreningens medlemsblad eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel for en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

§ 8. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor da af lovene fastsatte grænser.

§ 9. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne virke år, fremlægges til  godkendelse det reviderede regnskab – der mindst 8 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde -, behandles indkomne forslag,  som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, og foretages valg til bestyrelse, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Afstemningen sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.
Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til lovene, hvilke der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer bestyrelsen foreslår nyvalgt. Eventuelle andre forslag til valg til bestyrelsen, skal være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. En liste over samtlige kandidater skal mindst 8 dage før generalforsamlingen gøres tilgængelig for foreningens medlemmer på samme måde som overfor angivet for det reviderede regnskab. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse. Ved stemmeafgivelse  gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jnf. dog § 10 og § 11.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder. Der tilkommer hvert medlem en stemme.

Lovændringer
§ 10 Til ændring af foreningens love samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.  

Opløsning
§ 11. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 

Tegning – Hæftelse
§ 12. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser med foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.  

Vedtaget på generalforsamlingen Odense den 26.02. – 1987
Som dirigent  T.Due.