Referat af generalforsamlingen i Dante Odense oktober 2021

Referat af Generalforsamlingen i Dante Alighieri Odense onsdag 13. oktober 2021 i Seniorhuset, Odense.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år.
 4. Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år (2020) til godkendelse samt giver et overblik over økonomien for 2021.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg til Bestyrelsen:

Foreningens arbejde ledes ifølge vedtægternes paragraf 5 af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne i bestyrelsen er ifølge vedtægterne valgt for 2 år.

På valg er: Ole Hansen, Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike (valgt i lige år), mens den øvrige bestyrelse består af Marie-Louise Gam og Anders Skriver (valgt i ulige år).

Ole Hansen ønsker at træde ud af bestyrelsen efter mange års aktivt arbejde, bl.a. som kasserer. De øvrige på valg: Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike vil gerne genopstille. Bestyrelsen opfordrer desuden andre interesserede til at stille op i – gerne på generalforsamlingen. Hold jer ikke tilbage! Det er vigtigt med nye aktive medlemmer til bestyrelsen.

Valg af revisorer: Ole Østerby ønsker at stoppe som revisor. Afgående kasserer, Ole Thoma Hansen vil gerne træde til som ny revisor.

 1. Brainstorm om ideer til kommende arrangementer
 2. Eventuelt.

Ad. 1 Valg af dirigent

Erik Mader blev valgt

Ad 2. Valg af referent

Kirsten Hjernø blev valgt.

Ad 3: Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år.

Det har været et mærkeligt år. Det er første gang vi ses siden generalforsamlingen i oktober sidste år. Siden er alt blevet enten aflyst eller udskudt. Denne generalforsamling skulle have været afholdt i marts, men måtte dengang aflyses sammen med de øvrige planlagte arrangementer. Og sådan set kunne denne formandsberetning blive ultrakort: Der er ikke sket noget!

Men det ville heller ikke være rigtigt; for siden sidst har vi gjort det, bestyrelser nu gør: konstitueret os, planlagt et helt års program, truffet aftaler med foredragsholdere og efter bedste evne kommunikeret med jer medlemmer.

Men da det hele så måtte aflyses, skulle vi tage stilling til ganske meget andet: Hvad gør vi, når vi ikke kan mødes fysisk? Hvor mange af medlemmerne vil være interesserede i virtuelle arrangementer? Hvordan finansierer vi dem, hvis kun en mindre del af medlemmerne har lyst til at bruge dem? Og endelig: Hvordan kompenserer vi medlemmerne for de aflyste arrangementer – vel at mærke uden at foreningen går fallit. Der har været mange valg at tage, og vi har ikke haft statskassen i baghånden.

Jeg kommer altså ikke til at kede jer med lange referater af året, der gik. Lidt vil jeg alligevel fortælle.

Valg af bestyrelse og konstituering

Ved sidste års generalforsamling sagde vi farvel til formand Erik Mader og bestyrelsesmedlem Karen Søvsø. Marie-Louise Gam og Anders Skriver blev valgt ind som nye medlemmer. Hermed kom bestyrelsen til at bestå af Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernøe, Solveig Bennike, Ole Thoma Hansen, Mogens Riis Laubjerg, Anders Skriver og Marie Louise Gam. Det er 2 mere end de 5 medlemmer, som vedtægterne kræver, men bestemt ikke for mange.

Bestyrelsen konstituerede sig med mig som formand, Ingelise Villadsen som næstformand, Mogens Laubjerg som kasserer og Kirsten Hjernøe som sekretær. De to nyvalgte ville gerne ”i lære” lidt, før de påtog sig specifikke opgaver. D. 1. april 2021 valgte Mogens både at trække sig tilbage som kasserer og forlade bestyrelsen. Kassererposten blev overtaget af Ole Thoma Hansen.

Efteråret 2020

Vores vedtægter pålægger formanden at opsummere det forgangne års aktiviteter. Det vil i dette tilfælde blive programmet for efteråret 2020 og foråret 2021.

Det er som sagt en historie om alt det, der ikke har fundet sted. Alligevel vil jeg sige lidt om de planlagte programmer. Ikke mindst i lyset af, at vi lidt efter lidt vil prøve at gennemføre nogle af de aflyste arrangementer. Dermed bliver dette års formandsberetning både et kig tilbage og fremad.

Sidst vi sås var til sidste års generalforsamling, altså i oktober 2020. Herefter havde vi planlagt et arrangement med den danske designer Niclas Jacob, der skulle have talt om den moderne industrielle designs fødsels med udgangspunkt i italiensk design. Han boede på det tidspunkt i Italien og kunne naturligvis ikke komme til DK i lyset af de galopperende smittetal i Italien på det tidspunkt.

Hen mod december og jul steg smitten som bekendt også voldsomt i Danmark og rev herunder vores traditionsrige julearrangement med sig. Og det var så det. Men inden jeg går videre til forårets program, kan jeg trøste jer med, at vi ikke har opgivet nogle af arrangementerne: Som I sikkert allerede har set, kan vi endnu en gang tilbyde et julearrangement helt efter traditionerne: Odense Katedralskoles Solennitetssal er booket til Thomas Harders foredrag om Boccacios Decameron, og derefter har skolen været så imødekommende endnu en gang at stille kantinens lokaler til rådighed for julebuffeten. Så julen ser ud til at være reddet – i hvert fald Dantes! Heller Ikke Niclas Jacobs foredrag har vi opgivet, da han gerne vil stille sig til rådighed senere, når muligheden byder sig. Det håber vi, at den gør snart, og vil i givet fald lægge det ind som et ekstra arrangement.

Foråret 2021

Som bekendt lukkede landet helt ned lige efter jul sidste år. Hvor mærkeligt det end ser ud her i bakspejlet, var vi fulde af optimisme med hensyn til forårets program, som vi lagde til rette ud fra to temaer: Rom og Italien set gennem danske kunstneres briller og Skabelsen af en italiensk identitet.

Og hvordan gik det så? Svaret er ”ikke for godt”: Først måtte udflugten til Johannes Larsen-museet med fotografen Kirsten Kleins og maleren Folmer Larsens billeder helt aflyses. Derefter måtte kunsthistorikeren Tine Kraghs foredrag om danske kunstnere i Rom konverteres til et virtuelt foredrag. De to foredrag i det andet tema: Louise Kallestrups om Rom i Middelalder og renæssance og Bernhard Hagens om dannelsen af Italien og italiensk identitet måtte helt aflyses.

Se, det ligner jo en ren forfaldshistorie. Men så alligevel ikke helt: For i stedet kunne vi tilbyde tre virtuelle foredrag af journalisten Jesper Storgaard Jensen om aktuelle italienske emner: Rom under coronaen, Populisme i Italien og Den romerske mafia.

Det var på alle måder et ikke særligt sjovt forår. Men vi høstede nogle erfaringer, som vi har prøvet at udnytte i efterårets program. Og det bringer mig til:

Efteråret 2021

Da vi skulle lægge efterårets program, gik vi ud fra to præmisser:

Om de virtuelle foredrag konkluderede vi, at de, der faktisk havde brugt dem, gennemgående var ret tilfredse, men at de ikke havde den store tilslutning. Vi gik derfor ikke videre ad den vej, men vil da gerne høre om jeres erfaring med det under den efterfølgende brainstorming.

Udflugten til Johannes Larsen-museet havde stor tilslutning, og flere medlemmer udtrykte specifikt ærgrelse over, at netop det var blevet aflyst. Vi forsøgte os derfor med et lignende arrangement i form af kunstudflugten til Ribe. Den var der som bekendt ikke nok tilslutning til, så vi måtte desværre starte sæsonen med en aflysning. Vi kender ikke årsagen: Var der for langt at køre? Var det ikke vedkommende nok? Eller faldt det simpelthen i en måned, hvor alle årets aflyste arrangementer skulle afvikles? Vi ved det ikke, men kan måske berøre også dette spørgsmål under brainstormingen senere.

Vi besluttede desuden at gentage de to foredrag om Italien og Italiensk identitet: Bernhard Hagen og Louise Kallestrup. Det sidste får I som bekendt at høre lige om lidt.

Som nævnt tidligere mener vi at have begået et regulært kup (særlig tak til vores bestyrelsesmedlem Marie Louise Gam!) ved at kunne kombinere et oplæg af Thomas Harder med julefrokost i Odense Katedralskoles gamle kantine og på den måde forhåbentlig afslutte året med maner. Selv om vi må undvære Gittes fantastiske julebuffet (kantinedriften er overgået til en anden forpagter), vil vi i bestyrelsen lægge os i selen for at prøve at skaffe noget lignende.

 

Medlemssituationen

Et andet problem i forbindelse med corona og de mange aflysninger har været, om vi har kunnet holde på medlemmerne. Men det ser heldigvis ikke så dårligt ud. Vi har for tiden 31 parmedlemmer, 34 enkeltmedlemmer og 4 æresmedlemmer, i alt 100. En lille tilbagegang på 4, langtfra så mange som vi kunne have frygtet. Men igen: Vi er et modent og livserfarent segment, som den tidligere formand Erik Mader kaldte det i sin beretning sidste år. Men vi må hele tiden tænke på nyt blod: så tag gerne en veninde, et barn eller måske et barnebarn med, når I synes at emnet passer, måske i forbindelse med en rejse til Rom eller Italien.

Lokaler og diverse

Det er blevet sværere at booke Historiens Hus, da Odense Kommune bruger det mere selv. Vi må altså nok indstille os på at bruge Seniorhuset hyppigere. Vi bestræber os stadig på rullende ugedage, men når det ikke altid kan lade sig gøre, skyldes det oftest hensynet til foredragsholderne.

Jeg vil slutte med at sige tak til alle jer, der har holdt ved, og særligt til jer, der er kommet til generalforsamlingen i år. Det har været et turbulent år, og som sagt har det givet ekstra behov for tilbagemeldinger.

Men husk: Når jeg sender nyhedsbreve ud, åbner jeg altid for, at I kan maile tilbage. Gør det endelig, hvis I har kommentarer eller gode ideer.

PS: En anonym, men venligtsindet donor har skænket foreningen en bogsamling på italiensk. De er ganske gratis, og der er frit slag for dem, der kommer først

Der var ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt med akklamation!

Ad 4: Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år (2020) til godkendelse samt giver et overblik over økonomien for 2021.

Da kasserer Mogens Laubjerg er udtrådt af bestyrelsen har Ole Hansen overtaget hvervet og forelagde det reviderede regnskab, der pr. 1.10.21 udviser en egenkapital på kr. 29.987. Indtægter og udgifter blev gennemgået.

Kassereren opfordrede til, at foreningen på kommende generalforsamlinger udarbejder og forelægger et budget for det kommende år.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 6: Valg:

Foreningens arbejde ledes ifølge vedtægternes paragraf 5 af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne i bestyrelsen er ifølge vedtægterne valgt for 2 år.

På valg var: Ole Hansen, Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike.

Ole Hansen ønskede at udtræde. De øvrige 3 blev genvalgt. Ingen nyvalg.

Bestyrelsen består herefter af: Marie-Louise Gam og Anders Skriver (på valg i 2022) og Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike (på valg i 2023).

Valg af revisorer: Ole Østerby ønskede at stoppe som revisor.

Afgående kasserer, Ole Hansen blev valgt som ny revisor.

Ad 7: Brainstorm om ideer til kommende arrangementer

Formanden opfordrede de tilstedeværende om ideer til kommende arrangementer og følgende blev foreslået:

 • Italienske vulkaner
 • Normannerne i Italien
 • Kongeriget Napoli
 • Garibaldi (Torben Hangaard)
 • Italienske operaer
 • En virtuel vandring i Rom
 • Den protestantiske kirkegård i Rom
 • Den Tyske Kirkegård i Vatikanet
 • H C Andersen i Italien
 • Italienske parker og haver
 • Caravaggio
 • Bustur til en udstilling
 • Rejser til Italien

Forslag til lokaler til afholdelse af møder:

Det blev foreslået, at foreningen udover Seniorhuset og Historisk Hus undersøger mulighederne for at holde møder i Fyens Stiftstidendes lokaler og biblioteket.

Ref. Kirsten Hjernø