Referat af Generalforsamling i Dante Aligheri, Odense 18.marts 2013

Referat af Generalforsamling i Dante Aligheri, Odense 18.3.2013:

  1. 1.      Valg af dirigent

Esther Nyholm blev valgt til dirigent. Hun indledte med at rose bestyrelsen for årets mange gode og spændende arrangementer.

 2.      Formandens beretning

Formanden fortalte i sin beretning om, at foreningen var i fin form med en god og stabil kerne af medlemmer, som kom til de forskellige arrangementer. Efterfølgende takkede formanden den afgående sekretær for indsatsen.

 Formanden gennemgik derefter årets arrangementer.  Årets første foredrag var med Jesper Carlsen fra SDU, der fortalte om ”Neros forfædre”. Herefter havde der været et arrangement om vingården ”La Torre” i Toscana, da vi havde besøg af gårdens danske vinmager, som talte om egnen, vingården og vinene inkl. smagsprøver (bl.a. af deres fine vin santo). Forårssæsonens sidste arrangement gik til Flora Frankfri, hvor vi havde hørt om Middelhavsplanter, og efterfølgende havde medlemmerne kunne købe planter til stærkt reduceret pris. Formanden kunne berette, at flere havde oplyst, at de hos Flora Frankfri havde tjent, hvad der svarede til kontingentbetalingen til foreningen. Men som formanden også tilføjede med et glimt i øjet, så var det jo også billigt at være medlem af foreningen!!

 Efterårets første arrangement var et foredrag ved Gudrun Haastrup om Holberg i Rom, og Rom set med maleren Caspare Vanvitellis øjne. Et af årets højdepunkter var besøget på TV2, hvor vi ud over at se studierne, fik en fantastisk medrivende og levende beretning af journalist Lisbeth Davidsen om Italien ”lige nu” med efterfølgende traktement fra TV2s kantine. Årets sidste arrangement var med præsidenten for Dante Alighieri i København, Lucia Rota Andersen, som  causerede over egnene Friuli, Venezia  og Giulia. Arrangementet blev afsluttet med den traditionelle julebuffet med bl.a. Klaus Skagens hjemmelavede og højt roste biscotti.

 Vedr. dette års arrangementer informerede formanden om, at vi allerede havde haft journalist og forfatter Rie Boberg, der havde beskrevet Italien set gennem maden fra især Napolis synsvinkel. Efter generalforsamlingen kom sognepræst Torben Hangaard og fortalte om Borgia-familiens storhed og fald, og aftenen ville blive afsluttet med efterfølgende vin og pasta.

 Vedr. de kommende arrangementer fortalte formanden, at i april (9.4.) kom Erik Degn for at fortælle om Sardinien, og 2.maj var der planlagt et musikalsk indslag, hvor den italienske pianist, Giacomo Di Tollo spillede operatranskriptioner. Dette arrangement ville også blive afrundet med vin og pasta.

Allerede den 4.5. var der mulighed for at deltage i endnu en tur til planteskolen Flora Frankfri, hvor det igen ville være mulighed at købe middelhavsplanter til stærkt reduceret pris. Sidste arrangement inden sommerferien (23.5.) ville kunsthistoriker Mogens Nykjær fortælle om udsmykningen i Det Sixtinske Kapel – renæssancens måske betydeligste billedkunstværk.

 Bestyrelsen havde bestræbt sig på at lave et varieret program med fagligt spændende arrangementer med musikalske indslag og udflugter og suppleret med et afsluttende glas vin med fælles spisning ved enkelte af arrangementerne. 

 Formanden afsluttede sin beretning med at nævne, at mange af foreningens medlemmer inklusive bestyrelsen selv var kendetegnet ved stor erfarenhed og udtrykte hermed et ønske om, at ét af bestyrelsens kommende fokuspunkter må blive spørgsmålet om, hvordan vi får yngre mennesker til at deltage i alle de gode arrangementer, som foreningen lægger ryg og navn til.

 Da dirigenten allerede havde udtrykt stor tilfredshed med årets arrangementer inkl. muligheden for at kunne spise lidt italiensk mad sammen,  hvilket gav lejlighed til at snakke lidt nærmere om bl.a. foredragene, var der inden yderligere kommentarer til formandens beretning, som derfor blev godkendt.

 3.      Aflæggelse af regnskab

I fraværet af foreningens kasserer Klaus Skagen fremlagde Bruno Jensen regnskabet, som var blevet revideret af foreningens revisor Ole Hansen. Den vikarierende kasserer oplyste, at foreningen oplevede en stigning i medlemstallet, og at der nu var 70 betalende medlemmer. Det var en fremgang fra 2010 hvor der var 31 medlemmer, mens der i 2011 var 58 medlemmer. Der var ros fra forsamlingen over de lave omkostninger til foreningens forskellige arrangementer og til bestyrelsens møder. Det blev vedtaget at lade kontingentet forblive uændret i det kommende år. Efter et par opklarende spørgsmål og et ønske om et mere specificeret regnskab vedr. udgifter blev regnskabet godkendt.

 4.      Indkomne forslag

Ingen.

 5.      Fælles brainstorming m.h.t. kommende arrangementer

Blandt de fremmødte var der flere ideer til at imødekomme formandens ønske om at komme i kontakt med en yngre medlemsskare. F.eks. kunne man kontakte gymnasier og aftenskoler. Bestyrelsen oplyste, at man allerede havde taget initiativ til Lisbeth Russo, som underviste i italiensk på mange aftenhold, og hun havde lovet at videreformidle information om foreningens arrangementer.

Formanden præsentation af de kommende arrangementer, blev suppleret af mange nye forslag blandt de fremmødte. Bl.a. var der forslag om arrangementer med fokus på forskellige egne af Italien, mad og vin (også selvlavet af medlemmerne), mafia, opera, det moderne politiske liv, unge italieneres og i det hele taget herboendes italienskkyndiges syn på Italien (dagligdag, det sociale liv og kulturmødet), byzantinsk kunst, børneinstitutioner i Reggio Emilia, narkocenter ved Ravenna.

 Formanden takkede for de mange gode ideer og forslag og oplyste, at bestyrelsen allerede var i gang med at planlægge forskellige arrangementer med nogle af de ting, som var foreslået, men at man nu havde et stort idekatalog at kigge i ved den fremtidige planlægning.  Bl.a. var der et foredrag om Italiens store mænd på bedding. Titlen dækkede over Augustus, Mussolini og Berlusconi. Desuden var der planer om arrangementer om området omkring Gardasøen og om den italienske drik Grappa. Desværre havde et forsøg på at lave et arrangement med Morten Beiter vist sig at være for dyrt.

 Formanden spurgte afslutningsvis forsamlingen, om der var tilslutning til at lave et arrangement på en af Odenses italienske restauranter som f.eks. Da Filippo for at smage og nyde den italienske mad og vin i fællesskab. Der var positiv stemning hertil. Tilmelding nødvendig.

 6.      Valg til bestyrelsen

Efter en kort præsentation blev John Junge indvalgt i bestyrelsen i stedet for den afgående sekretær. Den øvrige bestyrelse og suppleant blev genvalgt, dvs. Flemming Bolding (formand), Renzo Casna (næstformand), Klaus Skagen (kasserer) og Bruno Jensen. Charlotte Skagen blev genvalgt som suppleant, og som ny suppleant blev valgt Andrea Franceschinel.

 7.      Valg af revisor

Ole Østerby blev nyvalgt som revisor. Ole Hansen blev genvalgt.

 8.      Evt.

Intet.

 Erik Mader 28.3.2013