Referat af Generalforsamling i Società Dante Alighieri- Odense den 3.april 2014.

Referat af Generalforsamling i Società Dante Alighieri- Odense den 3.april 2014.

1a  Valg af dirigent:

Erik Mader blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorden sendt ud i god tid.

Der var ikke fremkommet indsigelser hertil.

1b Valg af referent:

Lise Lotte Helbing blev valgt som referent.

Esther Nyholm takkede for indsatsen i foreningen med mange gode arrangementer.

 

2 Formandens beretning:

Formanden berettede, at det bliver stadigt sværere ” at bevare pessimismen”, for antallet af virkelig trofaste deltagere vokser støt. Det er dejligt, at så mange bakker op om foreningens arrangementer.

Pr. 1.januar og i dølgsmål, har foreningen undergået en forvandling. Vi er nu ikke længere Foreningen  Dante Alighieri, men Società Dante Alighieri. Det betyder ikke, at vi har fået pavens velsignelse, men det betyder, at vi er blevet en integreret del af den verdensomspændende Società, og at vi på længere sigt får tilbudt flere arrangementer om Italien og på italiensk.

I bestyrelsen bestræber vi os på, at der hen over året- og placeret på forskellige ugedage- er en bred vifte af forskellige arrangementer. Vi arbejder også ud fra den filosofi, at vi ikke vil udbyde et arrangement, som vi ikke selv ville have lyst til at gå til, og vi vil ikke servere vin, som vi ikke selv ville have lyst til at købe og drikke! Så simpelt er det, og det er tydeligvis noget, der falder i medlemmernes smag. Nu ved enhver, at kvalitet koster, og derfor er vores ” filosofi” med til at presse økonomien, men den snak tager vi lidt senere i aften.

Kigger vi indad vores egne vinduer i bestyrelsen, så har vi i løbet af året mistet 2 medlemmer. Det er påfaldende, at det er de 2 sidst udnævnte bestyrelsesmedlemmer, så man kunne tro, at det skyldtes en overvældende arbejdsbyrde i bestyrelsen.- Det er dog ikke tilfældet. Andrea er blevet far og har nu 2 små børn, og det kombineret med et fuldtidsarbejde er en stor mundfuld. For John Junges vedkommende, så skyldes hans orlov stort arbejdspres i firmaet, så hvad der er skidt for bestyrelsen er godt for fødselstallet og fynsk erhvervsliv.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte, men der skal således vælges nye repræsentanter, og det bliver heldigvis heller ikke noget problem, hvilket vi kommer ind på under pkt.6.

Arrangementer:

Siden sidste generalforsamling har vi afholdt en række forskelligartede arrangementer. Vi startede med Torben Hangaard (sognepræsten fra Vollsmose), der meget levende fortalte om Borgia-familiens storhed og fald- en alt anden en kristen fortælling.

Herefter tog vi med Erik Degn til Sardinien, som han har gæstet i kortere og længere tid over 30 gange. Det var en både informativ og smuk oplevelse, der fik mange af tilhørerne til at overveje Sardinien som næste rejsemål.

Sidste år i begyndelsen af maj sad vi så igen i denne sal. Aftensolen nåede ind ad vinduerne, mens vi hørte Giacomo Di Tollo spille de mest vindunderlige operatransskriptioner. Det var en vidunderlig oplevelse som kronedes med servering af den traditionelle pasta og rødvin. ( Jeg kan i parentes bemærke, at Giacomo igen i år aflægger  os et besøg, det sker den 5.maj kl.19.00, og programmet står denne gang på Chopin og Strauss,- så sæt kryds i kalenderen!) Her slutter vi også af med pasta og rødvin.

Sidste år besøgte vi igen Flora Frankfri, hvor indehaveren Claus, med venlig passion fortalte om blomster samtidig med, at der blev serveret skinke og rødvin. Mange deltog, og mange forlod Frankfri, tungt læsset med blomster og planter og en bevidsthed om, at de nu havde sparet et helt års kontingent til Dante Alighieri.—Ingen skal kalde os konservative, men gode traditioner skal bevares, og derfor slutter vi da også dette forår af med et besøg i Frankfri. Det finder sted lørdag den 10.maj kl. 14.00.

Vi sluttede forårssæsonen i Rom- nærmere bestemt i Det Sixtinske Kapel. En af landets førende eksperter, kunsthistoriker Mogens Nykjær, åbnede vores øjne for at dette fantastiske rum indeholder meget andet og mere end det maleri, hvor 2 fingre møder hinanden, som vi kender fra Lewis- reklamerne!

Efteråret indledte vi med et foredrag af cand.mag. Karen Fog Rasmussen, der holdt et meget illustrativt foredrag om, hvorledes Roms 3 mægtigste mænd ( Kejser Augustus, Mussolini og Berlusconi), arbejdede på at bevare ( og udvide ) deres magt. Uhyre spændende og ikke mindst i forhold til sidstnævnte- meget aktuelt.

Vi sluttede året i selskab med Ötzi, den 5000 år gamle ” ismand”, der i 1991 blev fundet i bjergene mellem Østrig og Italien. En ung og entusiastisk italiensk forsker Luca Ermini, berettede om, hvorledes man via en række analysemetoder kan få en stor viden om bl.a. levevilkårene for 5000 år siden. Efter en nøje gennemgang af indholdet i Ötzis mavesæk, kunne vi fokusere på vores egen. Vi satte os nemlig til det traditionsrige julebord, hvor der naturligvis også var Klaus´ hjemmebagte biscotti og VinSanto.

På trods af de gode viljer kom vi dårligt fra start i dette kalenderår, da Lisbeth Morell, som skulle have serveret grappa for os, blev syg. Til trøst kan oplyses, at hun nu har meldt sig klar igen, og at det netop er aftalt, at vi afholder grappaarrangementet tirsdag den 7.oktober.

Billedkunsten blev igen tilgodeset her i februar, hvor kunsthistoriker Susanne Thestrup Truelsen på levende og pædagogisk vis fortalte om de fynske malere, der som elever af Zahrtmann, tog til Italien i perioden 1898-1925.

Og så er vi fremme ved aftenens arrangement. Lige om lidt kan vi spænde sikkerhedsselen, læne os tilbage og tage med Flemming Forsberg (og evt. Ryan Air) til Lombardiet. Det bliver uden tvivl spændende.

Formanden sluttede af med at takke de trofaste medlemmer, dem, der trodser mørke og kulde, dem der aflyser gymnastik og bridgeaften, ja dem, der selv udholder en generalforsamling for at få et interessant italiensk input.

Erik Mader takkede formanden for en optimistisk og informativ beretning.

Der var ingen tilføjelser.

 

3. Aflæggelse af regnskab:

I fraværet af foreningens kasserer, Klaus Skagen fremlagde Bruno Jensen regnskabet, som var blevet revideret af foreningens revisor Ole Hansen.

Bruno Jensen oplyste, at indtægterne var mindre i forhold til sidste år, men at der stadig var overskud i kassen.

Der blev spurgt fra salen til posten døgnbox. Det blev nævnt, at der kunne tages mere for mad til arrangementerne.

Endvidere blev det nævnt, at det ikke kunne ses, om posten vin også indeholdt udgifter til mad. Det blev oplyst, at det fremover kunne figurere i en post, og arrangementer i en anden.

Da kassereren var ude at rejse, kunne der ikke svares på det nævnte, men Bruno Jensen meddelte, at de enkelte poster meget minutiøst fremgik af udskrifterne.

Ole Hansen nævnte, at man kunne indsætte en note i regnskabet senere om ovennævnte.

Det blev ydermere bemærket, at det nye medlemssystem var mere transparent- herom senere.

Regnskabet blev vedtaget.

 

4. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet noget og der blev ikke fremlagt noget.

 

5. Orientering om nyt medlemssystem:

Formanden oplyste, at det fremover vil blive på linie med det system, der er i landets øvrige Societá Dante Alighieri. Der er tale om et flexbilletsystem.

Fra den 4.april 2014 vil man på hjemmesiden kunne melde sig som medlem og registrere sig som enlig eller par og betale med dankort, hvorefter man sekunder efter får en kvittering og et medlemskort med stregkode.

Systemet holder styr på, hvornår medlemsskabet skal fornys, og der bliver udsendt en reminder. Denne reminder kommer ca. 14 dage før kontingentperiodens udløb.

Medlemskab vil ikke gå på årsskifte. Formanden oplyste, at de personer, der har betalt medlemskontingent i indeværende kalenderår kan sende oplysningerne til ham. Han vil så oprette dem i systemet, uden at de tvinges til ny betaling.

Medlemskortet i det nye system kan også bruges i de andre Societá- afdelinger.

Der var spørgsmål om, hvorvidt kontingentet skulle hæves, men det blev besluttet at følge de andre Societá-afdelinger, således at det koster kr.375 for par, kr.200 for enkeltpersoner og kr.100 for Su-modtagere.

Formanden oplyste, at der indtil jul kunne sendes mails ud i det gamle system, men at det herefter ville blive lukket.

Der var enighed om kontingentændringerne.

 

6. Valg til bestyrelsen:

Lise Lotte Helbing, Edith Bay Nielsen, Anne Marie Seesko og Erik Mader havde meldt sig som interesserede. Formanden oplyste, at han var af den opfattelse, at alle skulle ind i bestyrelsen- der efterfølgende ville konstituere sig, og hvor det ville blive besluttet, hvem der skulle være suppleanter og hvem medlemmer. Han oplyste, at der ikke i det daglige arbejde blev skelnet mellem medlemmer og suppleanter.

Der blev spurgt ind til, hvad der stod i vedtægterne om antallet. Formanden oplyste, at der stod 5+ 2 suppleanter- så der var mulighed for at bøje skønnet.

Der var enighed om antal af personer i bestyrelsen. Det blev herefter nævnt, at der kunne udarbejdes en liste med frivillige hjælpere, såfremt der var behov herfor.

Følgende meldte sig foreløbigt:

Karen Søvsø- tlf. 29990900, email : [email protected]

Inger Busk-   tlf. 22611151, email: [email protected]

Lars Christiansen, email: [email protected]

Ole Hansen oplyste, at han også kunne hjælpe, hvis der var behov.

 

7.Valg af revisor:

Såvel Ole Hansen som Ole Østerby var villige til genvalg.

 

8.Eventuelt:

Det blev oplyst, at forslag til arrangementer kunne sendes til bestyrelsen.

Fra salen kom der et forslag om Johannes Jørgensen og Assisi. Der kan eventuelt tages kontakt til bibliotek og til museet beliggende i Svendborg.

Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet og Erik Mader takkede for god ro og orden.

 

7. april 2014

Lise Lotte Helbing