Generalforsamling 2023

Referat af Generalforsamlingen i Dante Alighieri Odense tirsdag den 21. marts 2023 i Historiens Hus, Odense. Ca. 50 deltagere.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år.
 4. Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år (2022) til godkendelse samt giver et overblik over økonomien for 2023.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg:

Foreningens arbejde ledes ifølge vedtægternes paragraf 5 af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne i bestyrelsen er ifølge vedtægterne valgt for 2 år.

På valg er: Marie-Louise Gam og Anders Skriver (valgt i ulige år), mens Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike (valgt i lige år) fortsætter. Marie-Louise Gam og Anders Skriver vil gerne genopstille

Valg af revisorer: Nuværende revisorer er Ole Hansen og Bruno Jensen Kort

 1. Kort brainstorming om ideer til kommende arrangementer samt rekruttering af nye medlemmer.
 2. Eventuelt.

Ad. 1 Valg af dirigent

Erik Mader blev valgt

Ad 2. Valg af referent

Kirsten Hjernø blev valgt.

Ad 3: Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år:

Indledning

Velkommen til- også fra mig. Det er dejligt, at vi kan mønstre så mange, ikke kun til generalforsamlingen, men til alle vores arrangementer, der har været meget velbesøgte siden corona-pausen. Sidst vi havde generalforsamling, var i maj sidste år, og med denne generalforsamling er vi helt tilbage i den rytme, som vores vedtægter foreskriver, nemlig med generalforsamling senest i marts.

Jeg sigter mod en kort beretning: dels er der kun ½ år at gøre rede for, dels har jeg lovet vores foredragsholder, der kommer om lidt, ikke at tale jer i søvn.

Bestyrelsens sammensætning og arbejde:

Vores roller i bestyrelsen har vi fortsat som før sidste generalforsamling med undertegnede som formand, Ingelise Villadsen som næstformand, Anders Skriver som kasserer og Kirsten Hjernø som sekretær. Marie Louise Gam er arbejdende bestyrelsesmedlem.

Men det er vigtigt at sige, at dette kun er en beskrivelse af vores formelle roller. I virkeligheden tager alle i bestyrelsen tager aktivt del i arbejdet, når der skal udvikles ideer og tages kontakt til foredragsholdere. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til hele bestyrelsen for gnidningsfrit og hyggeligt samarbejde.

Ud over det har kan det være praktisk for jer at vide, at Ingelise har ansvar for bookning af lokaler, mens det er mig, I skal skrive eller ringe til, hvis I har spørgsmål til medlemsoplysninger, f.eks. hvis I har brug for at få rettet i de informationer, vi har om jeres mailadresser og telefonnumre. Som I vil have bemærket, har vores platform til køb af billetter mv. skriftet navn fra Flex-billet til Event-it, ligesom brugerfladen er ændret lidt. Vi håber ikke, at det har skabt problemer, selv om grafikken efter min mening er blevet lidt mere svært aflæselig.

Som det fremgår af aftenens dagsorden, er Anders Skriver og Marie Louise Gam på valg i år. De er – heldigvis- villige til at fortsætte. Herudover har Orla Duedal tilkendegivet, at han også gerne vil stille op. Vi har derfor mulighed for – frem til næste generalforsamling- at udvide bestyrelsen med et medlem. Hvis I medlemmer er indforståede med det, vil vi være glade for på den måde at kunne lave en glidende udskiftning i bestyrelsen, da Ingelise og jeg er på valg i 2024.

Bestyrelsens aktiviteter siden maj 2022

De enkelte afdelinger af Dante Alighieri har hidtil ikke haft tradition for et mere formaliseret samarbejde, selv om vi nok uformelt har givet hinanden tips, når vi tilfældigt stødte på hinanden. Det er der nu ændret på, for i efteråret indledte vi et samarbejde med Dante Sydvest (Ribe/Esbjerg) Dante Sydøst (centreret omkring Kolding) og Dante Århus; flere afdelinger vil muligvis følge trop. Samarbejdet tegner godt, ikke mindst når det gælder om at få ideer til nye arrangementer og tips til gode fordragsholdere. Faktisk er to af dette forårs arrangementer udspringet af ideer fra vores fællesmøde.

Jeg vil ikke referere alle programpunkter siden sidste generalforsamling; det kan I jo læse i programmerne. Men vores overordnede princip for valg af emner og foredragsholdere er fortsat det samme: så bred en variation som muligt i emner og genrer. Dog vil vi gerne prøve, om vi indimellem kan præsentere en overraskende afstikker fra main-stream-foredrag om historie, kunst og politik (selv om de også kan være rasende interessante); det gjorde vi i efteråret med Marie Louises fortælling om sin fodtur fra Odense til Rom, og vi vil gøre det om en ganske kort stund med aftenens foredrag om italiensk sprog.

Så meget om det program, der allerede foreligger.

Økonomi og julearrangement

Et arrangement vil jeg sige lidt mere om, ikke mindst fordi det har grebet lidt ind i foreningens økonomi.

Vi har i mange år holdt det årlige julearrangement i Odense Katedralskoles kantine. At det har kunnet lade sig gøre så længe, skyldes personlige kontakter, nemlig min tidligere ansættelse på skolen. Nu ligger den imidlertid så langt tilbage, har jeg ikke længere har kunnet trække på personlig kontakt til inspektor, pedeller og kantineforpagter. Derfor har vi i 2022 for første gang afholdt julefrokost i Seniorhuset. DE kunne ikke levere italiensk julefrokost, men var forstående med hensyn til at lade os få maden udefra, mod at de leverede vinen. Derfor måtte bestyrelsen – og det var især dig, Ingelise – tage en tørn med alt det praktiske. Vi måtte sande, at det var en stor mundfuld for os at klare alt det, Katedralskolens professionelle kantinemedarbejdere plejede at gøre. Vi syntes, at det gik helt godt, men vi begik altså en fejl ved fastsættelsen af kuvertprisen, idet vi glemte at indregne vinen. Vi vedgår og beklager fejlen, som I vil få lejlighed til at spørge til under kassererens beretning. Men arrangementet var velbesøgt, og vi syntes også, at det endte med at blive stemningsfyldt med stearinlys på bordene og vidunderlig musik fra aftenens underholder, Leif Baltzersen, der introducerede Italien i musikken.

Efter i aften har vi endnu et arrangement til gode, som I godt kan regne med at glæde jer til, for det har fået forrygende anmeldelser i nogle af de andre Dante-afdelinger. Det er professor fra RUC, Bjørn Thomassen, der vil fortælle om, hvad det betyder for italiensk kultur og hverdagsliv, at landet er katolsk.

Næste sæson

Bestyrelsen har første møde om planlægningen af efterårets program i slutningen af april. Vi slutter som sædvanlig generalforsamlingen med en brainstorming om ideer til kommende arrangementer, gerne med ideer til oplægsholder. Og behøver vi at sige det: Vi er lutter spidsede ører og blyanter, når I -vores medlemmer – tager ordet!

Lokaler

Vi vil fortsætte med at prøve at booke Historiens Hus, da vi har indtryk af, at medlemmerne foretrækker det. Dog synes vi, at Seniorhuset er et godt alternativ, som vi vil foreslå, at vi også tyer til i fremtiden, når vi ikke kan booke Historiens Hus.

Økonomi og medlemstal

Ifølge vedtægterne skal formandsberetningen kort omkring økonomi og medlemstal. Da der er god tilslutning til vores arrangementer, er økonomien sund, som man siger. Detaljerne vil jeg som nævnt overlade til kassereren om lidt. Som I vil have bemærker, har vi valgt at opkræve en (beskeden) betaling for de fleste af arrangementerne. Vores overvejelser har dels været, at det giver mulighed for indimellem at lave lidt dyrere arrangementer, dels at have godt styr på, hvor mange der kommer til de enkelte arrangementer, da man er mere tilbøjelig til faktisk at dukke op, når man har betalt. Men som I vil bemærke, er der betydelig forskel på, hvad man skal betale som medlem og som ikke-medlem. Vores princip er her, at forskellen skal være så stor, at det kan betale sig at være medlem. Det giver en loyalitet, som vi er dybt afhængige af og glade for i foreningen.

Medlemstallet er svagt vigende. Vi har haft tre udmeldinger i den forløbne sæson, men da alle er begrundet i flytninger, finder vi det ikke bekymrende. Vi kunne godt ønske os nye unge medlemmer, men det kan man vist alle steder. At det er svært for unge, især børnefamilier, at få tid til at deltage i kulturelle begivenheder, ses jo tydeligt i alle lignende sammenhænge. De såkaldte ”grå hjelme” dominerer. For f. eks. Studerende er det måske mere økonomien, der trykker, og vi kunne godt diskutere en slags ungdoms-abonnement.

Helt aktuelt har jeg i aften inviteret en gruppe gymnasieelever med italiensk som fag fra Odense Katedralskole.

Jeg vil slutte med at sige tak til jer – vores medlemmer – for både stabil opslutning og meget muntert selskab.

Vi ser fremtiden i møde med fortrøstning.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt med akklamation!

Ad 4: Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år (2022) til godkendelse samt giver et overblik over økonomien for 2023.

Kassebeholdning ved årsskiftet udgør kr. 24.615.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Ad 6: Valg:

Foreningens arbejde ledes ifølge vedtægternes paragraf 5 af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne i bestyrelsen er ifølge vedtægterne valgt for 2 år.

På valg var: Marie-Louise Gam og Anders Skiver.

Begge blev genvalgt.

Orla Duedal blev valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af: Marie-Louise Gam, Anders Skriver og Orla Duedal (på valg i 2025) og Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike (på valg i 2024).

Valg af revisorer:

Ole Hansen blev genvalgt. Jan Tofte-Hansen blev valgt som ny revisor.

Ad 7: Brainstorm om ideer til kommende arrangementer

Formanden opfordrede de tilstedeværende om ideer til kommende arrangementer og følgende blev foreslået:

 • Foredrag om ”La Dolce Vita”
 • Foredrag om Dante
 • Italienske operaer, evt. som filmforevisning
 • vinsmagning kombineret med noget om den egn, vinen kom fra
 • Der blev udtrykt interesse for nyt foredrag med Mathilde Teglgaard.

Ad 8: Evt.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde med at lede generalforsamlingen.

Ref. Kirsten Hjernø