Referat af Generalforsamlingen i Dante Alighieri Odense tirsdag 6. oktober 2020

Referat af generalforsamling i Dante

Seniorhuset, tirsdag d. 6. oktober 2020

 1. Valg af dirigent: Flemming Bolding
 2. Valg af referent: Solveig Bennike
 3. Formandens beretning. Se nedenfor for den at læse hele beretningen.

Foreningens formål er at ”afholde møder og arrangere studierejser/ ekskursioner. Formand Erik Mader beklagede, at Odense-afdelingen foreløbig kun har levet op til første del af formålet, men henviste medlemmer, der måtte være interesseret i studierejser, til Århus-afdelingen. Interesserede kan orientere sig på foreningens hjemmeside.

Aktiviteter i det forløbne år: Formanden redegjorde kort for de enkelte arrangementer i det forløbne år. Særligt fokuserede han på den midlertidige indstilling af foreningens aktiviteter i forbindelse med Covid-19 fra marts 2020 og de deraf afledte problemer. Arrangementer, heriblandt generalforsamlingen, måtte aflyses/ udsættes, men medlemmerne har fået tilbagebetalt for meget indbetalt entre.

Den meget usikre situation med Covid-19 har affødt mange diskussioner i bestyrelsen om den kommende sæson: Skulle vi, som f.eks. Viborg-afdelingen, aflyse hele sæsonen og vente på bedre tider, eller lade optimismen sejre og forsøge at lave et program. Vi valgte som bekendt det sidste, men har i bestyrelsen hurtigt erfaret de problemer, der er forbundet med det. Særligt forbuddet mod arrangementer med over 40 deltagere har givet bøvl, fordi det kom så sent. 54 medlemmer havde nemlig nået at melde sig til det første arrangement (opera med Jesper Buhl). Ærgerligt ikke at komme med, så bestyrelsen besluttede at kompensere de 14 ved at give dem forret til det populære julearrangement.

Aktiviteter i det kommende år: Formanden redegjorde kort for det planlagte program: Efter formandsberetningen Henning Pryds om byen Napolis historie og hverdag og i november foredrag om italiensk design med Niclas Jacob, dansk designer, der har arbejdet mange år i Italien. Til julearrangementet skulle Jesper Storgaard have holdt foredrag om Italien under Covid-19, men også han har meldt afbud grundet smitterisikoen ved at rejse mellem Italien og Danmark. Bestyrelsen leder nu efter en erstatning for ham.

Medlemstal og kontingent: Formanden konstaterede, at kontingentet, 200 kr. for enkeltmedlemmer og 375 kr. for par, har ligget fast de sidste 10 år. Forskelsbehandlingen udløste en kommentar fra salen (se nedenfor). Han stillede i den forbindelse spørgsmålet om, hvorvidt vi skal prioritere gratisarrangementer eller satse på at bygge en større egenkapital op til at betale for dyrere foredragsholdere.

Medlemstallet ligger stabilt omkring de 100 efter nogle år, hvor det steg stejlt. Der har, som i de andre afdelinger, været et lille fald i forbindelse med Covid-19 på et medlem, hvilket må siges at være beskedent. Han konkluderede at der var ”liv i foreningen”, og gav den gode balance mellem faglighed og hygge æren herfor.

Beretningen blev vedtaget med akklamation!

 

 1. Kassererens regnskab

Da kasserer Mogens Laubjerg, ikke var til stede på generalforsamlingen, aflagde revisor Bruno Jensen beretningen. Han gennemgik indtægter og udgifter og mente at konstatere, at de stemte (se nedenfor); konstaterede også, at foreningen har en pæn egenkapital på 45.680,64kr.

Bemærkninger til/ diskussion af regnskab: Enkelte i forsamlingen havde hæftet sig ved et lille ”overskud” på 145 kr., hvis mulige årsag kort blev diskuteret. Bruno antog, at det kunne stamme fra den gamle ”cigarkasse” fra før foreningen blev koblet på FlexMind. Lidt mere eftertænksomhed vakte forslaget om at droppe ægtefællerabatten, og det blev pålagt den kommende bestyrelse at drøfte spørgsmålet, så det kunne fremlægges på den kommende generalforsamling.

Regnskabet gav også anledning til en diskussion om foreningens honorarpolitik. Flere i bestyrelsen gav udtryk for det ubehagelige i at presse dygtige foredragsholdere for meget på prisen. Foreningen skulle nødig fremstå som nærig og dermed skræmme foredragsholdere, der brænder for italiensk kultur, væk. Konklusionen på denne del af diskussionen blev, at det var godt med en solid egenkapital, så der kunne tilbydes en ekstraordinær god oplægsholder en ordentlig betaling.

En udløber af diskussionen om økonomi angik FlexMind. Et medlem stillede spørgsmål om, om det ikke kunne spares væk, men den tidligere formand (Flemming Bolding) bemærkede, at Flex Mind var ”det bedste der var sket for foreningen i hans tid”. Det fritager bestyrelsen for både administrativt arbejde og tvivlsspørgsmål angående betalinger. Et medlem foreslog foreningen at overveje, om den skal have CVR-nummer, så der kan benyttes Mobile Pay. Spørgsmålet gik videre til den nye bestyrelse.

 1. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen forslag.
 2. Valg til bestyrelsen:

Formand Erik Mader, bestyrelsesmedlem Karen Søvsø og kasserer Mogens Laubjerg var på valg. Erik og Karen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen takker dem begge for deres store arbejde og engagement. Især formandsposten har krævet meget arbejde.

To nye kandidater ønskede at træde ind i bestyrelsen. De præsenterede sig selv som følger:

Marie Louise Gam: Jurist af uddannelse med god forstand på regnskab og revision. Men især med stor interesse for Italien. Taler italiensk og har gået på sine egne fødder fra Odense til Rom!

Anders Skriver: Rejseleder i Gislev Rejser. Har arrangeret mange rejser til Italien og er som uddannet i it en god resurse, når der skal indhentes informationer bredt om italiensk kultur og historie.

Begge blev valgt med akklamation. Velkommen i bestyrelsen.

 1. Valg af revisorer: Bruno Jensen og Ole Østerby blev genvalgt.
 2. Brainstorming om ideer til kommende arrangementer: Følgende forslag kom fra medlemmerne:
 • Oplæg med familie, der har startet nyt liv i Umbrien
 • Normannerne (araberne, grækerne) i Syditalien og på Sicilien.
 • Ambassadøren i Rom om det moderne Rom
 • Etruskerne
 • Danske kongers spor i Italien
 • Danske kunstnere i Rom (jf. Bruun-Rasmussens julekatalog fra sidste år)
 • Foredrag om havnebyen Ostia (jf. teamforedraget tilbudt Dantes medlemmer)
 • Den guddommelige komedie
 • Johannes Jørgensen og Assisi (evt. sammen med Johannes Jørgensen-selskabet)
 • Cecilie Brøns: Tæt på etruskerne
 • Lisbeth Russo??
 • Maltera: Hulebyen i Apulien
 • Frits Sybergs billeder fra Italien
 • Aktuel italiensk politik
 • At søge information på nettet om italienske forhold
 • Erland Porsmose: Film om Italien

 

Generalforsamling i Dante Alighieri Odense 6.10.2020

 Formandens beretning:

Den ordinære Generalforsamling skulle være afholdt den 25. marts, men den måtte vi som sagt udsætte pga. Covid-19. Nu er situationen lettet lidt – og det håber vi holder – så vi kan komme i gang igen og også nu endelig kan afholde den årlige Generalforsamlingen, som krævet i foreningens love. 

I min beretning vil jeg først og fremmest kigge tilbage på det forgangne år og se på, hvad der er foregået af aktiviteter i foreningen jf. vedtægternes krav om, at på den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år – men også kaste et kort blik ind i fremtiden.

Ved sidste års Generalforsamling fik vi valgt tre nye medlemmer ind i bestyrelsen, nemlig Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernøe og Solveig Bennike, så bestyrelsen med de eksisterende medlemmer, dvs. Ole Hansen, Mogens Riis Laubjerg, Karen Søvsø og undertegnede har bestået af 7 medlemmer.

Det er lidt mere end de i vedtægterne krævede 5 medlemmer, men det har altid været bestyrelsen holdning, at det kun er positivt, at der er mange, som har lyst til at være med, for så er der flere til at komme med gode ideer til arrangementer og til at deles om arbejdet.

Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde at konstituere sig med mig som formand og Ole Hansen som næstformand og Solveig Bennike som sekretær. Mogens Riis Laubjerg fortsatte i hvervet som kasserer, mens Karen Søvsø, Kirsten Hjernøe og Ingelise Villadsen påtog sig andre praktiske opgaver.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne at fremme interessen for og kendskabet til Italien, italiensk sprog og kultur, blandt andet ved afholdelse af møder samt formidling af studierejser og ekskursioner m.v.  Det sidste er stadig på ønskesedlen.

Men som jeg nævnte sidste år, så arrangerer Dante Århus både sprog- og studierejser, og her er man velkommen til at deltage – ligesom man kan deltage i de andre afdelingers arrangementer, som man kan læse om på foreningens hjemmeside. Bl.a. har Århus i år arrangeret rejser med Mogens Nygaard som rejseleder til Rom samt en rejse med fokus på italienske haver med Ole Fournais, som vi begge tidligere har haft her i vores afdeling.

Desuden arrangerer Århus også en sommerhøjskole i Italien med bl.a. Thomas Harder, som man kan tilmelde sig på foreningens hjemmeside, hvis man har lyst.

Desuden informerede jeg også medlemmerne om en af forårets foredragsholder Cecilie Marie Meyers nyhedsbrev og blog om Syditalien samt rejsetilbud til Sicilien. Der er mange muligheder for at opleve Italiens fristelser – hvis bare Covid-19 vil forsvinde.

I bestyrelsen bestræber vi os på at lave et varieret program og finde nogle gode foredragsholdere samt placere arrangementerne på forskellige ugedage, så alle får mulighed for at komme. Det lykkes ikke altid, men det skyldes enten foredragsholderne, eller at HH har været optaget. Det er lidt et puslespil, som skal gå op. Det håber jeg, I har forståelse for.

Vi forsøger også hvert år at lave nogle arrangementer, hvor vi spiser sammen. Det ved vi er noget, som mange medlemmer er glade for.

Vi arbejder – som vi plejer at sige – også ud fra den filosofi, at vi ikke vil udbyde et arrangement, som vi ikke selv har lyst til at gå til, og vi vil ikke servere vin, som vi ikke selv ville have lyst til at købe og drikke! Det er som nævnt før Flemming, som har formuleret dette mantra, og det er tydeligvis noget, der falder i medlemmernes smag, så det har vi fastholdt.

Arrangementer siden sidste generalforsamling:

På sidste års generalforsamling holdt Ivan Z. Sørensen et spændende foredrag om H.C. Andersen med udgangspunkt i hans eventyr ”Metalsvinet”, som foregår i Firenze, og hvor eventyrdigteren sidder på ryggen af byens berømte bronzesvin og får en tur rundt til mange af Firenzes berømte seværdigheder. Han er en dygtig foredragsholder, og også godt forberedt, så det var rigtig interessant at høre med substans i indholdet og krydret med visuelle filmklip.

Første arrangement efter generalforsamlingen skulle have været et festfyrværkeri med musik, sang og pasta med sopranen Christine Nonbo Andersen, men det blev vi nødt til at aflyse, da hun desværre blev syg med en halsinfektion, så hun måtte aflyse alle påskens koncerter. Det er bagsiden ved sangerlivet, at det er så utroligt sårbart. Medlemmerne fik naturligvis refunderet deres betaling inkl. gebyret.

Lige efter sommerferien afholdt vi efterårets første arrangement i 2019 med et besøg på den italienske restaurant ”I Pupi Siciliani” i Vindegade, hvor vi prøvede nogle af deres klassiske retter. Det blev en rigtig god og hyggelig gastronomisk aften, hvor vi ikke alene spiste os mætte i Antonio Parisi’s lækre mad og fik snakket godt ved bordene, men hvor Antonio også introducerede os for det italienske køkken og hans visioner bag restauranten.

Næste arrangement var med Merete Hellmers, som var vores rejsefører til den Norditalienske provins Alto Aldige. I september 2019 var det netop 100 år siden, at den sydlige del af det østrigske kronland Tyrol officielt blev indlemmet i Italien.

Hendes foredrag havde fokus på den italiensk-sprogede befolkningsgruppe, der med en befolkningsandel på godt 25% udgør et mindretal i provinsen, og hun gjorde os klogere på de etniske og nationale konflikter, som stadig findes mellem den tysk-sprogede og italiensk-sprogede befolkningsgruppe – bl.a. ved at inddrage to nutidige litterære værker, der begge skildrede italienernes følelse af at leve som fremmede i deres eget land”.

Arrangementet vil også blive husket, fordi der var ekstra meget bøvl med teknikken – HH er ikke så glad for Apple computere, viste det sig – så det endte med at være et rent højskoleforedrag – helt uden billeder. Men det gik fint alligevel, da Merete Hellmers som forhenværende gymnasielærer er en erfaren foredragsholder.

Derefter fulgte et arrangement med professor, dr.phil.  Tønnes Bekker-Nielsen, der underviser i antikkens historie på Syddansk Universitet.

Han tog os med til det gamle Rom med udgangspunkt i sin netop udgivne bog med titlen ”MARE NOSTRUM”:  Det blev en spændende aften, hvor vi hørte om Middelhavets betydning for Romerriget. Sejladsen på havet bandt rigets provinser sammen og uden havets ressourcer og kornforsyninger ad søvejen kunne en storby som Rom ikke overleve. Tønnes gjorde det rigtig fint med sin store viden om historie og det maritime univers.

Sidste arrangement i efteråret var den traditionelle juleafslutning. Det var som altid et dobbeltarrangement. Først fortalte Morten Beiter om den italienske mafia, som han har beskæftiget sig med i mange år i både bøger og artikler i bl.a. Weekendavisen.

Morten Beiter gav en grundig beskrivelse af, hvordan mafiaen opstod, hvordan den udviklede sig, og hvorfor den var så svær at bekæmpe, fordi den efterhånden opfører sig mere som forretningsfolk end kriminelle. Vi kom også omkring Danmark og hørte om nogle af de store danske offentlige byggerier, der i det seneste år har haft italienske selskaber med mafiarelationer beskæftiget. Det var lidt uhyggeligt lige før jul.

Morten Beiter gjorde det både levende og med en personlig vinkel og med brug af film og interview, så vi fik en rigtig god oplevelse – inden vi skulle ovenpå til den traditionsrige julebuffet inkl. biscotti og vino santo.

Julebuffeten gik som altid fint. Gitte – som bestyrer kantinen på Odense Katedralskole – havde igen lavet noget dejlig mad – ja, der var endda flere, som sagde, at den var endnu bedre end sidst – så det blev hun glad for at høre. Gitte er rigtig sød til at hjælpe, men desværre har hun sagt sin stilling op, så vi må håbe, at vi kan få et lige så godt samarbejde med den nye kantinebestyrer. Vi har i hvert fald reserveret både salen og kantinen til dette års juleafslutning.

Vi var som altid mange deltagere, og stemningen var i top, og det var maden og vinen som sagt også.

Ligesom de seneste år tilbød foreningen i forbindelse med julearrangementet også medlemmerne mulighed for at købe lidt italienske specialiteter til jul. Det blev igen en stor succes – hvor mange slæbte både olie og parmesan med hjem i rigelige mængder og til fordelagtige medlemspriser. Så her er endnu en grund til at være medlem af foreningen.

Første arrangement i 2020 handlede om Rom og to af byens mest kendte historiske skikkelser, nemlig kejser Augustus og den fascistiske diktator Mussolini. Vi havde været heldige at få hele to foredragsholdere, professor Nils Arne Sørensen og Jesper Majbom Madsen fra SDU, til at komme og fortælle med udgangspunkt i deres nye bog om ”Rom – Evighedernes by”.

De er – som I har oplevet tidligere – begge dygtige formidlere, og de var rigtig veloplagte, så det blev en stor succes og en god aften, hvor de demonstrerede deres store historiske viden og overblik. Vi hørte om de to eneherskeres forsøg på at legitimere deres magt ved bl.a. at igangsætte nogle markante magtprojekter, hvoraf mange bygningsværker stadigvæk kan ses i Rom. Vi fik også et par tips til steder, vi kunne besøge næste gang, vi kom til Rom, hvis vi ville studere mere om Augustus og Mussolini.

I februar havde vi besøg af Cecilie Marie Meyer, som fortalte om det historiske Sardinien og især om øens helt særlig bronzealder, der stadigvæk er synlig i Sardiniens landskaber i form af tusindvis af stenmonumenter, statuer og tårne, som I sikkert kan huske, vi så en del billeder af. Det var spændende at høre om – og sikkert også nyt for mange af os – især dem som ikke har været på øen endnu.

Og så er vi fremme ved corona-epidemiden, der ramte i foråret og lukkede landet ned og betød, at vi måtte aflyse eller udsætte de sidste af forårets arrangementer inkl. generalforsamlingen og Jørgen Johansen om Frans af Assisi, det nye musikarrangement med Christine Nonbo Andersen samt Louise Kallestrups foredrag om Rom i middelalderen.

Alle tilmeldte fik refunderet deres penge for det ene arrangement, hvor der var entre. Vi håber selvfølgelig, at vi kan afholde de udsatte arrangementer ved en senere lejlighed, når tingene bliver bedre.

Bestyrelsen er naturligvis rigtig ked af, at sæsonen ikke er forløbet som planlagt, men som alle ved, så skyldes det Covid-19 forholdsreglerne og de medfølgende begrænsninger. Det er afgørende at holde afstand og spritte af og overholde reglerne, for folks sikkerhed er det vigtigste. Bestyrelsen ønsker heller ikke at løbe nogen risiko, da vi jo har en del medlemmer i den udsatte aldersgruppe – også selv inklusive.

Lidt om den nye sæson. I Viborg valgte de at udskyde alle arrangementer til næste år, men trods de usikre tider besluttede bestyrelsen her i Dante Odense at bevare optimismen og fortsætte planlægningen af efterårssæsonen 2020.

Vi forsøgte at finde en ny dato til Christine Nonbo Andersen, men det lykkedes desværre ikke, men i stedet fik vi – som det første arrangement her i efteråret – hørt Jesper Buhl fortælle og synge nogle opera-stykker for os. Jesper Buhl var virkelig oplagt og krydrede sangene med mange sjove anekdoter fra sin lange karriere. Til at ledsage sig havde han Anne Mette Stæhr, som spillede smukt og var en fin støtte.

Efter koncerten blev der serveret lidt spiseligt på den corona-rigtige måde med en tallerken til hver for at fejre, at vi nu kunne ses igen i foreningen.

Det er længe siden, vi har haft et musikarrangement i foreningen, så det var dejligt, at det blev en god og festlig aften. Rammerne var også passende, da det foregik på Den fynske opera.

Jeg vil tillade mig at citere fra en mail, jeg bagefter modtog fra et tilfreds medlem. Hun skriver:

Det var en spændende verden at blive lukket ind i. Dejlig musik. Sjovt at høre stemmens forskelle når der blev sunget moderne opera og klassisk.

Jeg har altid beundret musikere der kan springe til med kort varsel og trylle lyd frem fra bladet. Og det var da lige hvad hun gjorde. Har desværre glemt hendes navn. – (Her hentydes til, at Anne Mette Stæhr var sprunget til samme dags morgen – og så fortsætter hun:).

Og bedst som man troede at man havde oplevet alt, kunne I servere den lækreste platte.

Så der er al mulig grund til at sidde her ved morgenmaden med et saligt smil om læben.

Og så vil jeg fiske cd’en med Mozarts Figaros bryllup frem. For det er da for længe siden den er blevet spillet her på matriklen.

Tak for i går. Det var dejlig aften. En herlig begyndelse på en ny sæson. Kort eller lang, oplevelsen i går glemmes ikke.

 

Det er jo en dejligt at begynde sæsonen med en succes, så bestyrelsen siger også tak for den positive tilbagemelding.

Som følge af Covid-19 måtte vi kun være 40 i lokalet, og der var 54 tilmeldte, så 14 kom på venteliste. Bestyrelsen forsøgte at låne Odense Katedralskoles festsal, hvor vi jo har været flere gange, og hvor der er et flygel, men det kunne ikke lade sig gøre.

Der var desværre heller ikke nok på ventelisten til, at vi kunne gentage arrangementet, men til gengæld står de 14 først, hvis en lignende situation gentager sig fx til juleafslutningen, som også plejer at være et tilløbsstykke.

Og så er vi fremme ved nutiden. Efter generalforsamlingen vil Henning Prydsholde foredrag om Napoli, hvor han har boet det sidste år. Det bliver uden tvivl spændende at høre.

I november kommer et spændende foredrag om italiensk design og i slutningen af samme måned følger julearrangementet, hvor Jesper Storgaard skulle være kommet og fortælle om Italien under coronaen inden den traditionelle julebuffet, men han har desværre lige meldt afbud pga. smitterisikoen. Han bor i Rom og ønsker ikke at rejse til Danmark lige nu. Så vi må i gang med at finde en erstatning.

Regnskabet og økonomi: Kassereren kunne ikke være til stede i dag, så Bruno, som er en af foreningens to revisorer, vil om lidt aflægge regnskab, og her skal vi bl.a. drøfte foreningens økonomi.

Det er bestyrelsens holdning, at vi fastholder kontingentet på det samme niveau, som vi har haft de sidste 10 år, dvs. 200 kr. for enkeltmedlemmer og 375 kr. for par.

Økonomien ser rigtig fornuftig ud, og vi kan evt. opkræve lidt mere til de enkelte arrangementer, hvis der bliver behov for det, eller hvis vi vil forsøge at få nogle mere kendte og dyrere foredragsholdere til at komme.

I bestyrelsen har vi også drøftet, hvor vidt vi skal tage entre til alle arrangementer, bl.a. for at få overblik over, hvor mange som kommer, eller lave flere gratis arrangementer, og hvor mange penge vi bør have som reserve, men det kan vi drøfte efter fremlæggelsen af regnskabet.

I efterårets program er de fleste arrangementer gratis for medlemmer – da bestyrelsen mener, at medlemmerne skal forkæles lidt i disse Covid-19 tider – dog ikke julearrangementet – som er ret omkostningstungt – der er jo både mad og fri bar.

Vedr. medlemssituationen så var der i marts, hvor vi skulle have afholdt den ordinære generalforsamling, 35 parmedlemmer og 32 enkeltmedlemmer samt 3 æresmedlemmer. Det er Jørn Moestrup, Esther Nyholm – som tidligere har været formand – og Ib Larsen fra Århus, som administrerer foreningens hjemmeside, i alt var vi 105 medlemmer.

Det er en lille tilbagegang fra sidste år vedr. enkeltmedlemmer på 4. Det er altid ærgerligt, når nogle melder sig ud, men omvendt er kun naturligt, at der sker en vis udskiftning i medlemsskaren. Vi er jo en moden forsamling, eller livserfaren kan jeg også sige. Enkelte medlemmer er så venlige at skrive til mig med en tak for denne gang og en forklaring på, hvorfor de ikke længere kan komme i Dante Odense.

Men heldigvis kommer der også flere nye til. Jeg er begyndt at sende en velkomsthilsen til de nye medlemmer – også fordi de nuværende så kan følge med og se, om det er nogle de kender. Og i håbet om at de nye medlemmer så lettere kan blive integreret og hurtigere føle sig velkomne.

Historisk set er det dog gået pænt fremad med medlemstallet. I 2010 – hvor vi var i gang med at genstarte foreningen – var vi 31 medlemmer. Året efter var vi vokset til 58 medlemmer, og i 2013 var vi kommet op på 70 betalende medlemmer. I marts 2020 var vi som nævnt 105 medlemmer – eller i runde tal omkring de 100 medlemmer – og her har vi ligget de sidste år. Det synes vi er ganske pænt.

Vi har i lighed med de andre Dante-afdelinger ikke kunnet undgå en lille medlemstilbagegang på grund af Corona-krisen, men heldigvis er det ikke ret mange, som ikke har fornyet deres medlemsskab. På nuværende tidspunkt er vi 35 enkeltmedlemmer, 33 parmedlemmer og 3 æresmedlemmer. Vi har med andre ord mistet 2 parmedlemmer, men fået et par ekstra enkeltmedlemmer siden sidste år.

I alt er vi således 104 aktive medlemmer i øjeblikket. En nedgang på 1 medlem i alt siden foråret. Det må siges at være beskedent. Vi kan også håbe, at flere får lyst til at deltage i foreningens arrangementer og melder sig ind igen, når corona-situationen letter.

Det vigtigste er, at der stadig er liv i medlemmerne og i foreningen, og at medlemmerne har lyst til at komme til arrangementerne. Det er de to sidste arrangementer et stærkt udtryk for. Det har jo været tilløbsstykker og endda til generalforsamlingen også. Det er vi ikke forvænt med, så det er positivt.

Det skyldes – håber vi – at det både er nogle fagligt gode arrangementer, hvor I møder nogle spændende foredragsholdere, som kan lære os noget nyt og give os noget at tænke over – men det skyldes forhåbentlig også, at I synes, det er hyggeligt at komme i foreningen og få en snak med nogle af de andre medlemmer over et glas vin eller to plus lidt brød i bedste italienske stil, for i Italien hænger det kulturelle og det sociale jo naturligt sammen, som vi plejer at sige. Også selvom det ikke er helt let i øjeblikket.

I bestyrelsen er vi godt tilfredse med, at det kan lade sig gøre at få så mange dygtige folk til at komme og fortælle for et forholdsvis beskedent honorar, og at foreningen har nogle gode og trofaste medlemmer.

Omstændighederne taget i betragtning synes jeg, at vi kan være tilfredse med udviklingen i det forløbne år og med det efterfølgende foredrag om Napoli har vi allerede afholdt to arrangementer i efterårssæsonen. Så det går fremad.

Vi har fået meddelelse om, at Historiens Hus ikke regner med at blive lukket op for publikum foreløbigt. Det er årsagen til, at vi er i Seniorhuset i dag. Det næste arrangement om design er planlagt til at foregå i HH, men det er højst tvivlsomt, om det kan lade sig gøre. Ellers må vi prøve Seniorhuset igen.

Fremtiden kan være svær at spå om, men bestyrelsen er stadig i arbejdstøjet og håber, at det hele snart bliver bedre, så vi kan mødes trygt i Dante-regi – og gerne mange gange endnu i årene fremover.

Jeg vil slutte med at udtrykke et håb om, at vi alle sammen kommer godt igennem denne turbulente tid inkl. foreningen.