Generalforsamling 6. marts 2024

Referat af Generalforsamlingen i Dante Alighieri Odense,
onsdag den 6. marts 2024 i Historiens Hus, Odense. Ca. 40 deltagere.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år.
 4. Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år (2023) til godkendelse samt giver et overblik over økonomien for 2024.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg:

Foreningens arbejde ledes ifølge vedtægternes paragraf 5 af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne i bestyrelsen er ifølge vedtægterne valgt for 2 år.

Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike (valgt i lige år), som er på valg, ønsker alle at træde tilbage. Marie-Louise Gam, Anders Skriver og Orla Duedahl (valgt i ulige år) fortsætter i bestyrelsen.

Valg af revisorer: Nuværende revisorer er Ole Hansen og Jan Tofte-Hansen. Begge har tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte som revisorer.

 1. Kort brainstorming om ideer til kommende arrangementer samt rekruttering af nye medlemmer.
 2. Eventuelt.

Ad. 1 Valg af dirigent

Erik Mader blev valgt

Ad 2. Valg af referent

Kirsten Hjernø blev valgt.

Ad 3: Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende år:

Velkommen til- også fra mig. Det er dejligt, at vi kan mønstre så mange, ikke kun til generalforsamlingen, men generelt også til vores arrangementer. Vi ved jo, at vi er i skarp konkurrence med mange andre: biblioteker, kirker, Folkeuniversitet. Det kræver, at vi tænker os godt om: Hvornår skal vi søge samarbejde og udnytte kontakter, der alligevel er i nærheden, og hvornår skal vi modsat prøve at tilbyde noget, de andre ikke har? Lidt mere herom senere.

Bestyrelsens sammensætning og arbejde:

Vores roller i bestyrelsen har vi fortsat som før sidste generalforsamling med undertegnede som formand, Ingelise Villadsen som næstformand, Anders Skriver som kasserer og Kirsten Hjernø som sekretær. Marie Louise Gam og Orla Duedahl er arbejdende bestyrelsesmedlemmer.

Arbejdet i bestyrelsen er i praksis delt i to dele:

Den ene del består i udviklingen og afviklingen af i alt 8 arrangementer i løbet af forårs- og efterårssæsonen. Der skal udvikles ideer, tages kontakter til foredragsholdere og forhandles honorarer. Den del af arbejdet deles alle i bestyrelsen om, og vi skiftes til at have det praktiske ansvar for det enkelte arrangement. Det er en arbejdsform, som vi har gode erfaringer med, fordi det reducerer arbejdsbyrden for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Den anden del er den daglige drift. Den består i kommunikationen med medlemmerne og offentliggørelse af programmerne; den opgave har jeg varetaget som formand. Den anden del består i ansvar for alt vedrørende lokaler: bookning, betaling, håndtering af nøgler m.m. Den opgave har Ingelise Villadsen varetaget som næstformand.

Det meste af foreningens kommunikation foregår via den platform, der hedder Event-it, og som I alle stifter bekendtskab med, når I skal melde jer til og købe billetter. Det er selvfølgelig ikke gratis, hvilket I kan se på det gebyr, I betaler, når I køber billetter. Til gengæld er det en stor hjælp for arbejdet i bestyrelsen, bl.a. er det den platform, vi lægger programmerne op på, så I kan melde jer ved at klikke på et enkelt link i de nyhedsbreve, som I får tilsendt både ved sæsonens start og forud for hvert enkelt arrangement. Men som alle it-platforme er det ikke bedre end de informationer, I fodrer det med. Så husk at give besked, hvis I skifter mail.

Valg til bestyrelse

Som det fremgår af aftenens dagsorden, er der lidt senere valg til bestyrelsen. Kirsten Hjernø, Ingelise Villadsen og Solveig Bennike (valgt i lige år) er på valg i år. Efter flere perioder i bestyrelsen har vi valgt at trække os og give plads til nye kræfter. Anders Skriver, Marie Louise Gam og Orla Duedahl (valgt i ulige år) fortsætter. Desuden har vores medlem Christina Burnelli lovet at stille op i år, så bestyrelsen i givet fald kommer til at bestå af 4 medlemmer. Det er helt i overensstemmelse med vedtægterne, som siger, at bestyrelsen skal bestå af ”indtil 5 medlemmer”. Der har ikke meldt sig andre kandidater.

Som I kan se af dagsordenen, vil valghandlingen finde sted efter kassererens beretning.

Bestyrelsens aktiviteter siden marts 2023

Ifølge foreningens vedtægter skal jeg aflægge en kort beretning om, hvad vi har arbejdet med i bestyrelsen siden sidste generalforsamling i marts sidste år. Da det i sig selv er en kedelig genre, vil jeg prøve at gøre det kort. Jeg vil afholde mig fra at referere årets program, som I jo selv kan læse jer til. I stedet vil jeg kort fortælle jer om et par initiativer, som kan få betydning for det videre arbejde i Dante.

Sidste år indledte de jyske og fynske afdelinger af Dante et mere formaliseret samarbejde. Vi holder et årligt møde (i Kolding), hvor vi udveksler ideer til arrangementer, giver tips til gode foredragsholdere og advarer mod de mindre gode. Vi snakker også priser. Det har vi haft god gavn af. I den forløbne sæson er f.eks. sangaftenen med skuespilleren Kai Bredholt (”Det teatralske Italien”) kommet i stand efter et tip på vores fællesmøde. Forårets sidste arrangement – Scarlattiaftenen – er også kommet i stand i et samarbejde med en anden Danteafdeling. På længere sigt håber vi, at dette samarbejde både kan fastholde kvaliteten og måske også gøre enkelte arrangementer lidt billigere.

En anden nyhed er, at den italienske ambassade – efter nogle års relativ passivitet – igen har rakt ud til os og foreslået en form for samarbejde. I den sammenhæng har vi haft et virtuelt møde med den nuværende ambassadør Stefania Rosini, som både Fyn, Jylland og Sjælland deltog i. Desværre var teknikken så dårlig, at jeg har svært ved at referere resultatet, men et stort ønske fra ambassaden var, at vi i Dante-afdelingerne skulle beskæftige os mere med italiensk sprog, evt. også med sprogundervisning. Vores svar var, at det blev varetaget ganske udmærket af AOF, FOF og VUC, og at vi hverken havde kompetence eller arbejdskraft til at påtage os egentlig sprogundervisning. Til gengæld bad vi om ambassadens hjælp og støtte til at stable gode arrangementer på benene. Jeg nævner dette for det tilfælde, at I som vores medlemmer skulle have en mening om ambassadens udspil og vores svar.

Vores overordnede princip for valg af emner og foredragsholdere er fortsat det samme: så bred en variation som muligt i emner og genrer. Vi har også i år planlagt med 8 årlige arrangementer. Ud over det er der – sådan nærmest af sig selv – opstået en tradition for, at vi især tilgodeser italiensk madkultur i efterårssæsonen, hvor vi i de sidste år både har haft en sommermiddag og en julefrokost. Det er ikke resultat af specielt reflekterede overvejelser i bestyrelsen, men er snarere sket efter devisen ”hvad gjorde vi sidste år”? Sensommermiddagen kunne altså lige så godt være en forårsmiddag!

Ser vi på det øvrige program, er det svært at benægte, at emnet ”italiensk sprog”, som den italienske ambassadør fandt så vigtigt, fylder forholdsvis lidt i programfladen. En af årsagerne er, at der er relativt mindre udbud af foredragsholdere, der tilbyder sig med det emne end med historie, kunst og litteratur.

Til gengæld er musikken ved at vinde mere indpas, og i år har vi haft ikke mindre end tre tilbud på klassiske musikarrangementer med udenlandske musikere. Vi har valgt at tage imod tilbuddet om en aften med en italiensk pianist, der spiller Scarlatti. Her er vi så heldige, at Seniorhuset råder over et flygel. Det bliver mandag d. 6. maj.

Scarlatti var en italiensk 1700-tals komponist og musiker, så I kan altså her vente jer musik i en helt anden genre end i Kai Bredholts folkelige viser. Klassisk musik, men igen levende musik. At kunne tilbyde to gange levende musik på et år er vi ret stolte af.

Til sidst vil jeg sige et par ord om julearrangementet: ”I de gode gamle dage” (det vil sige før corona) blev julefrokosten holdt i Odense Katedralskoles kantine, og dens personale stod for alt praktisk. Dengang var min kontakt med min gamle arbejdsplads endnu relativt tæt på. Nu er intet, som det var: Jeg har – som mange af jer – været pensioneret længe og har ikke nogen stærk kontakt til min gamle arbejdsplads. Og alle dem, vi dengang arbejdede sammen med og kendte godt, er heller ikke længere på stedet. Vi ved, at vores medlemmer elskede det arrangement, som var forbundet med en lang tradition. Men alle traditioner er begyndt engang, og vi besluttede at arbejde på at etablere en ny: God italiensk mad udefra i et af Seniorhusets hyggeligste lokaler (det med søjlerne), levende lys i messingstager, og bordpynt i italienske farver. Bedømt på fremmødet har I taget godt imod den nye julefrokost, som vel i løbet af et par år også godt kan kaldes en tradition.

Lokaler

Vi vil fortsætte med at prøve at booke Historiens Hus, da vi har indtryk af, at medlemmerne foretrækker det. Dog synes vi, at Seniorhuset er et godt alternativ, som vi vil foreslå, at vi også tyer til i fremtiden, når vi ikke kan booke Historiens Hus.

Økonomi og medlemstal

Ifølge vedtægterne skal formandsberetningen kort omkring økonomi og medlemstal. Om økonomien vil jeg kun berøre prisen for deltagelse i arrangementer. Som I kan se af programmet for dette forår, har vi hævet den typiske pris for deltagelse i et arrangement fra 50 til 75 kr. for medlemmer. Prisen for ikke-medlemmer er hævet tilsvarende, idet det jo altid skal kunne betale sig at være medlem. Baggrunden er den banale, at alting stiger. Vi har tøvet med at følge med, men fundet det nødvendigt i lyset af foreningens økonomi. De nærmere detaljer i regnskab og økonomi vil jeg overlade til Orla Duedahl, der vikarierer for vores kasserer, Anders Skriver, der ikke kunne komme i dag.

Problemer med medlemsflugt og manglende deltagelse i arrangementer er velkendte i hele foreningslivet. Som jeg sagde i indledningen, er der mange udbydere af næsten den samme type arrangementer. Kort sagt: Hvorfor skal man gå til Dante, når man lige så godt kunne gå på Folkeuniversitetet i sin kirke eller i Højskoleforeningen? Det eneste svar, jeg kan give, er, at man i Dante får lidt mere end i de store foreninger og organisationer: Jeg kan høre det på snakken over det obligatoriske glas efter foredragene, mærke det på stemningen, glæden ved at ses igen. Det er en kvalitet, jeg håber vi kan holde fast på her i Dante Odense (og som de i øvrigt kan nikke genkendende til i de andre Dante-afdelinger). Med hvordan står det så til med medlemsflugten hos os? Helt konkret har der været 4 udmeldinger i løbet af det sidste år, heraf har de tre været begrundet i personlige forhold, som ikke har noget med Dante at gøre. Til gengæld har vi i den samme periode haft tre nye indmeldinger – så ingen medlemsflugt i Dante Odense. Vi kunne godt ønske os nye unge medlemmer, men det kan man vist alle steder. At det er svært for unge, især børnefamilier, at få tid til at deltage i kulturelle begivenheder, ses jo tydeligt i alle lignende sammenhænge. Men alligevel: Gør gerne lidt reklame for os hos jeres børn og børnebørn. Inviter dem evt. med på et arrangement.

Jeg vil slutte med at sige tak til jer – vores medlemmer – for både stabil opslutning og meget muntert selskab.

Vi ser fremtiden i møde med fortrøstning.

Spørgsmål fra forsamlingen: Hvor mange medlemmer er der for tiden?: Formanden meddelte, at vi er ca. 100 medlemmer.

Beretningen blev vedtaget med akklamation.

Ad 4: På vegne af kassereren Anders Skriver aflagde bestyrelsesmedlem Orla Duedahl regnskab for det forløbne år (2023) til godkendelse samt gav et overblik over økonomien for 2024.

Årets resultat: Underskud kr. 8.085.

Kassebeholdning ved årsskiftet udgør kr. 16.530.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5: Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

Ad 6: Valg:

På valg var: Ingelise Villadsen, Kirsten Hjernø og Solveig Bennike

Alle fratrådte efter eget ønske og i stedet blev valgt:

Christina Burnelli, Helene Holdt og John Lundgreen

Bestyrelsen består herefter af: Marie-Louise Gam, Anders Skriver og Orla Duedahl (på valg i 2025) og Christina Burnelli, Helene Holdt og John Lundgreen (på valg i 2026).

Valg af revisorer:

Ole Hansen og Jan Tofte-Hansen blev genvalgt.

Ad 7: Brainstorm om ideer til kommende arrangementer

Forsamlingen kom med flere forslag:

 • Aften med en fælles madlavning el.lign.
 • Samarbejder med Cafe-biografen om visning af en italiensk film og cafe-hygge
 • Besøg i København – Italienske ambassade, opera, Thorvaldsens museum m.v. (Mathilde Teglgård har tidligere tilbudt at arrangere sådan en tur)
 • Foredrag Eva Ravnbøll
 • Francesco Ulisse – Trøfler i Danmark

Ad 8: Evt.

Ingelise takkede Solveig for arbejdet som formand.

Solveig takkede Ingelise og Kirsten for arbejdet i bestyrelsen

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde med at lede generalforsamlingen.

Ref. Kirsten Hjernø